SFS 2010:531 Förordning om ändring i starkströmsförordningen (2009:22);

100531.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i starkströmsförordningen (2009:22);

utfärdad den 3 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 19 § starkströmsförordningen (2009:22) ska ha

följande lydelse.

19 §

Försvarsmakten får i den utsträckning som behövs för att förebygga

person- eller sakskada på grund av el eller risk för hinder för trafiken med-
dela föreskrifter om anmälningsskyldighet för den som avser att påbörja
ledningsdragning inom ett område som disponeras av Försvarsmakten,
Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.
2. För sådana militära skyddsområden som avses i punkten 1 i ikraftträ-

dande- och övergångsbestämmelserna till skyddslagen (2010:305) gäller
19 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2010:531

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010