SFS 2010:532 Lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.;

100532.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av
asylsökande m.fl.;

utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1994:137) om

mottagande av asylsökande m.fl. ska ha följande lydelse.

1 §

2

I denna lag ges bestämmelser om sysselsättning för och bistånd till

utlänningar som

1. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting enligt 4 kap.

1 § eller som annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a § utlänningsla-
gen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser (asylsökande),

2. har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller

uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd med stöd av bestämmelserna i 21
kap. 2, 3, 4 eller 6 § utlänningslagen och som inte är folkbokförda här i
landet, eller

3. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och av särskilda skäl

medgetts rätt att vistas här medan ansökan prövas.

Den som omfattas av denna lag har inte rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 §

socialtjänstlagen (2001:453) för förmåner av motsvarande karaktär. Rätt till
bistånd föreligger inte heller för bostadskostnader.

Barn under 18 år som saknar uppehållstillstånd och som inte vistas på en

förläggning omfattas inte av denna lag, om de bor hos en vårdnadshavare
som har uppehållstillstånd.

En utlänning som vistas här med stöd av ett tidsbegränsat

uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 eller 15 b § utlänningslagen omfattas inte
av denna lag. Detsamma gäller en utlänning för vilken en ansökan om ett
sådant tillstånd är under prövning.

I 2 och 3 §§ finns särskilda bestämmelser om mottagande av barn under

18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller
från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe,
eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare (ensamkommande
barn). Bestämmelserna är tillämpliga endast så länge barnet är att anse som
ensamkommande.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

1 Prop. 2009/10:190, bet. 2009/10:SfU19, rskr. 2009/10:309.

2 Senaste lydelse 2009:1546.

SFS 2010:532

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

2

SFS 2010:532

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Mattias Wahlstedt
(Justitiedepartementet)