SFS 2010:533 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716);

100533.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utlänningslagen (2005:716);

utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen (2005:716)

dels att nuvarande 5 kap. 16 a § ska betecknas 5 kap. 16 b §,
dels att rubriken närmast före 5 kap. 16 a § ska sättas närmast före 5 kap.

16 b §,

dels att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 5 kap. 15 b och

16 a §§, 7 kap. 7 c § samt 14 kap. 4 a §, av följande lydelse.

5 kap.

15 b §

Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd ska på ansökan av Riks-

polisstyrelsen beviljas en utlänning som är föremål för särskilt
personsäkerhetsarbete enligt 2 a § polislagen (1984:387). Uppehållstillstån-
det ska gälla i minst ett år.

16 a §

En utlänning som med stöd av 15 b § har beviljats ett tidsbegränsat

uppehållstillstånd ska när tillståndet löper ut, på ansökan av
Rikspolisstyrelsen, beviljas ett permanent uppehållstillstånd om han eller
hon fortfarande är föremål för särskilt personsäkerhetsarbete enligt 2 a §
polislagen (1984:387).

7 kap.

7 c §

Uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 b § får återkallas endast om

förutsättningarna för sådant uppehållstillstånd inte längre finns.
Uppehållstillståndet får återkallas endast på ansökan av Rikspolisstyrelsen.

Uppehållstillstånd enligt 5 kap. 16 a § får inte återkallas innan

Rikspolisstyrelsen fått tillfälle att yttra sig.

14 kap.

4 a §

Migrationsverkets beslut om avslag på en ansökan om

uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 b eller 16 a § eller beslut i fråga om
återkallelse av ett tillstånd som meddelats med stöd av 5 kap. 15 b § får
överklagas till migrationsdomstol. Endast Rikspolisstyrelsen får överklaga
sådana beslut.

1 Prop. 2009/10:190, bet. 2009/10:SfU19, rskr. 2009/10:309.

SFS 2010:533

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

2

SFS 2010:533

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Mattias Wahlstedt
(Justitiedepartementet)