SFS 2010:534 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

100534.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i offentlighets- och
sekretessförordningen (2009:641);

utfärdad den 3 juni 2010.

Regeringen föreskriver att i 6 § offentlighets- och sekretessförordningen

(2009:641) orden ”Statens pensionsverks” ska bytas ut mot ”Statens tjänste-
pensionsverks”.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.
2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om Statens pensionsverks pensions-

register.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

SFS 2010:534

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010