SFS 2010:535 Förordning om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

100535.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i författningssamlingsförordningen
(1976:725);

utfärdad den 3 juni 2010.

Regeringen föreskriver att bilaga 1 till författningssamlingsförordningen

(1976:725)

1 ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2006:66.

SFS 2010:535

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

2

SFS 2010:535

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Bilaga 1

2

Författningssamlingar för centrala myndigheter

2 Senaste lydelse 2010:172.

Utgivande
myndighet

Benämning

Förkort-
ning

Särskild föreskrift

Arbetsförmedling-
en

Arbetsförmed-
lingens författ-
ningssamling

AFFS

Arbetsgivarverket

Arbetsgivarver-
kets författ-
ningssamling

AGVFS

Utnyttjas också av
Statens tjänstepen-
sionsverk

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöver-
kets författ-
ningssamling

AFS

;