SFS 2010:536 Lag om valfrihet hos Arbetsförmedlingen

100536.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om valfrihet hos Arbetsförmedlingen;

utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Arbetsförmedlingen får besluta att tillhandahålla valfrihetssystem för

tjänster som upphandlas inom myndighetens arbetsmarknadspolitiska verk-
samhet. Med valfrihetssystem avses ett förfarande där den enskilde har rätt
att välja den leverantör som ska utföra tjänsten och som Arbetsförmedlingen
godkänt och tecknat kontrakt med.

2 §

När Arbetsförmedlingen tillhandahåller valfrihetssystem enligt denna

lag ska myndigheten tillämpa lagen (2008:962) om valfrihetssystem. I stället
för det som sägs i 2 kap. 3 § första meningen, 6 och 7 §§ lagen om valfri-
hetssystem ska med

1. leverantör avses den som på marknaden tillhandahåller tjänster som

nämns i 1 §,

2. tjänst avses sådan tjänst som nämns i 1 §, och
3. upphandlande myndighet avses Arbetsförmedlingen.

3 §

Arbetsförmedlingen ska, trots 1 kap. 3 § lagen (2008:962) om valfri-

hetssystem, tillämpa bestämmelserna om jäv i 11 och 12 §§ förvaltnings-
lagen (1986:223).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

SVEN OTTO LITTORIN
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:146, bet. 2009/10:AU11, rskr. 2009/10:267.

SFS 2010:536

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010