SFS 2010:537 Lag om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

100537.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet;

utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 39 och 40 §§ lagen (1976:580) om

medbestämmande i arbetslivet ska ha följande lydelse.

39 §

2

Har förhandling enligt 38 § ägt rum och förklarar den centrala arbets-

tagarorganisationen eller, om en sådan inte finns, den arbetstagar-
organisation som har slutit kollektivavtalet, att den av arbetsgivaren tilltänk-
ta åtgärden kan antas medföra att lag eller kollektivavtal för arbetet åsido-
sätts eller att åtgärden på annat sätt strider mot vad som är allmänt godtaget
inom parternas avtalsområde, får åtgärden inte beslutas eller verkställas av
arbetsgivaren.

Vid upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling,

lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transpor-
ter och posttjänster eller lagen (2008:962) om valfrihetssystem får en förkla-
ring enligt första stycket göras endast om den grundar sig på omständigheter
som anges i

� 10 kap. 2 § och 15 kap. 13 § lagen om offentlig upphandling,
� 10 kap. 2 och 3 §§ samt 15 kap. 13 § lagen om upphandling inom områ-

dena vatten, energi, transporter och posttjänster, eller

� 7 kap. 1 § lagen om valfrihetssystem.

40 §

3

Förbud enligt 39 § inträder inte, om arbetstagarorganisationen saknar

fog för sin ståndpunkt. Förbud inträder inte heller, om arbetstagar-
organisationen vid sådan upphandling som avses i 39 § andra stycket har
grundat sin förklaring på andra omständigheter än som anges i

� 10 kap. 2 § och 15 kap. 13 § lagen (2007:1091) om offentlig upphand-

ling,

� 10 kap. 2 och 3 §§ samt 15 kap. 13 § lagen (2007:1092) om upphand-

ling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, eller

� 7 kap. 1 § lagen (2008:962) om valfrihetssystem.
Har arbetsgivaren med stöd av 38 § tredje stycket verkställt beslut i den

fråga som förhandlingen avser, ska 39 § inte tillämpas.

1 Prop. 2009/10:146, bet. 2009/10:AU11, rskr. 2009/10:267.

2 Senaste lydelse 2007:1095.

3 Senaste lydelse 2007:1095.

SFS 2010:537

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

2

SFS 2010:537

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)