SFS 2010:538 Lag om prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare

100538.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om prestationsbaserad stimulansersättning inom
svenskundervisning för invandrare;

utfärdad den 27 maj 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Målgrupp

1 §

Prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för

invandrare (sfi-bonus) lämnas till en nyanländ invandrare som

1. har fyllt 18 men inte 65 år,
2. har beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 §,

12 kap. 18 §, 21 kap. eller 22 kap. utlänningslagen (2005:716), och

3. uppfyller villkoren enligt 2 och 3 §§.
Med svenskundervisning för invandrare avses i denna lag även en motsva-

rande utbildning enligt 13 kap. skollagen (1985:1100).

Villkor m.m.

2 §

Sfi-bonus lämnas till en nyanländ som inom den tidsperiod som anges i

3 § har deltagit i svenskundervisning för invandrare och uppnått minst
betyget Godkänt enligt något av följande alternativ:

� kurs B på studieväg 1,
� kurs C på studieväg 2, eller
� kurs D på studieväg 3.

3 §

För att sfi-bonus ska lämnas måste minst betyget Godkänt ha uppnåtts

inom tolv månader från det att utbildningen startade, dock senast inom
femton månader från den dag då den nyanlände första gången folkbokfördes
i en kommun.

4 §

Sfi-bonus lämnas med

1. en halv bonus för den som har uppnått minst betyget Godkänt i
svenskundervisning för invandrare på kurs B på studieväg 1,
2. två tredjedels bonus för den som har uppnått minst betyget Godkänt
i svenskundervisning för invandrare på kurs C på studieväg 2, och
3. en hel bonus för den som har uppnått minst betyget Godkänt i

svenskundervisning för invandrare på kurs D på studieväg 3.

1 Prop. 2009/10:188, bet. 2009/10:AU12, rskr. 2009/10:277.

SFS 2010:538

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

2

SFS 2010:538

Sfi-bonus lämnas med högst en hel bonus. För en nyanländ som får sfi-bo-

nus enligt första stycket ska redan utbetald sfi-bonus räknas av.

5 §

Utbetald sfi-bonus ska inte beaktas vid tillämpning av 4 kap. 1 §

socialtjänstlagen (2001:453) eller lagen (1992:1068) om introduktionsersätt-
ning för flyktingar och vissa andra utlänningar.

Informationsskyldighet

6 §

Kommunen ska informera de nyanlända som omfattas av lagen om

förutsättningar och villkor för att få sfi-bonus.

Ansökan och beslut

7 §

Ansökan om sfi-bonus görs skriftligen av den nyanlände hos den kom-

mun där han eller hon är folkbokförd. Ansökan ska ha kommit in till kom-
munen inom tre månader från den dag då den nyanlände uppnådde minst be-
tyget Godkänt enligt något av alternativen i 2 §.

8 §

Kommunen beslutar om och betalar ut sfi-bonus.

�&terbetalningsskyldighet och återkrav

9 §

Mottagaren av sfi-bonus är återbetalningsskyldig om bonusen betalats

ut på felaktig grund eller med för högt belopp.

Om ett fel som avses i första stycket inte har orsakats av mottagaren, är

denne återbetalningsskyldig endast om han eller hon insett eller skäligen
borde ha insett felet.

10 §

Om mottagaren av sfi-bonus är återbetalningsskyldig enligt 9 §, ska

kommunen återkräva beloppet.

Om det finns synnerliga skäl, får återkravet helt eller delvis efterges.

Uppgiftsskyldighet

11 §

Kommunen ska lämna uppgifter om de nyanlända som har ansökt om

sfi-bonus till berörda myndigheter. Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om kommunens
uppgiftsskyldighet.

�verklagande

12 §

Beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltnings-

domstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

background image

3

SFS 2010:538

Bemyndigande

13 §

Regeringen får meddela föreskrifter om sfi-bonusens storlek.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010 och tillämpas på nyanlända

som första gången folkbokfördes i en kommun den 1 juli 2010 eller senare.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

NYAMKO SABUNI
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010