SFS 2010:538 Lag om prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare

100538.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om prestationsbaserad stimulansers�ttning inom <br/>svenskundervisning f�r invandrare;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 27 maj 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:465px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>M�lgrupp</b></p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:491px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Prestationsbaserad stimulansers�ttning inom svenskundervisning f�r</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">invandrare (sfi-bonus) l�mnas till en nyanl�nd invandrare som </p> <p style="position:absolute;top:526px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">1. har fyllt 18 men inte 65 �r,<br/>2. har beviljats uppeh�llstillst�nd enligt 5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 �,</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">12 kap. 18 �, 21 kap. eller 22 kap. utl�nningslagen (2005:716), och </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">3. uppfyller villkoren enligt 2 och 3 ��.<br/>Med svenskundervisning f�r invandrare avses i denna lag �ven en motsva-</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">rande utbildning enligt 13 kap. skollagen (1985:1100).</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Villkor m.m.</b></p> <p style="position:absolute;top:685px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:685px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Sfi-bonus l�mnas till en nyanl�nd som inom den tidsperiod som anges i</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">3 � har deltagit i svenskundervisning f�r invandrare och uppn�tt minst<br/>betyget Godk�nt enligt n�got av f�ljande alternativ:</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110"> kurs B p� studiev�g 1,<br/> kurs C p� studiev�g 2, eller<br/> kurs D p� studiev�g 3.</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:810px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r att sfi-bonus ska l�mnas m�ste minst betyget Godk�nt ha uppn�tts</p> <p style="position:absolute;top:828px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">inom tolv m�nader fr�n det att utbildningen startade, dock senast inom<br/>femton m�nader fr�n den dag d� den nyanl�nde f�rsta g�ngen folkbokf�rdes<br/>i en kommun.</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:898px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Sfi-bonus l�mnas med</p> <p style="position:absolute;top:916px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">1. en halv bonus f�r den som har uppn�tt minst betyget Godk�nt i<br/>svenskundervisning f�r invandrare p� kurs B p� studiev�g 1,<br/>2. tv� tredjedels bonus f�r den som har uppn�tt minst betyget Godk�nt<br/>i svenskundervisning f�r invandrare p� kurs C p� studiev�g 2, och<br/>3. en hel bonus f�r den som har uppn�tt minst betyget Godk�nt i</p> <p style="position:absolute;top:1004px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">svenskundervisning f�r invandrare p� kurs D p� studiev�g 3.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2009/10:188, bet. 2009/10:AU12, rskr. 2009/10:277.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:538</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 15 juni 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:538</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Sfi-bonus l�mnas med h�gst en hel bonus. F�r en nyanl�nd som f�r sfi-bo-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">nus enligt f�rsta stycket ska redan utbetald sfi-bonus r�knas av.</p> <p style="position:absolute;top:222px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Utbetald sfi-bonus ska inte beaktas vid till�mpning av 4 kap. 1 �</p> <p style="position:absolute;top:240px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">socialtj�nstlagen (2001:453) eller lagen (1992:1068) om introduktionsers�tt-<br/>ning f�r flyktingar och vissa andra utl�nningar.</p> <p style="position:absolute;top:302px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Informationsskyldighet</b></p> <p style="position:absolute;top:328px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:328px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Kommunen ska informera de nyanl�nda som omfattas av lagen om</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">f�ruts�ttningar och villkor f�r att f� sfi-bonus.</p> <p style="position:absolute;top:391px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Ans�kan och beslut</b></p> <p style="position:absolute;top:417px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:417px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Ans�kan om sfi-bonus g�rs skriftligen av den nyanl�nde hos den kom-</p> <p style="position:absolute;top:434px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">mun d�r han eller hon �r folkbokf�rd. Ans�kan ska ha kommit in till kom-<br/>munen inom tre m�nader fr�n den dag d� den nyanl�nde uppn�dde minst be-<br/>tyget Godk�nt enligt n�got av alternativen i 2 �.</p> <p style="position:absolute;top:505px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:505px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Kommunen beslutar om och betalar ut sfi-bonus.</p> <p style="position:absolute;top:550px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>�terbetalningsskyldighet och �terkrav</b></p> <p style="position:absolute;top:576px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:576px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Mottagaren av sfi-bonus �r �terbetalningsskyldig om bonusen betalats</p> <p style="position:absolute;top:593px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ut p� felaktig grund eller med f�r h�gt belopp.</p> <p style="position:absolute;top:611px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Om ett fel som avses i f�rsta stycket inte har orsakats av mottagaren, �r</p> <p style="position:absolute;top:629px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">denne �terbetalningsskyldig endast om han eller hon insett eller sk�ligen<br/>borde ha insett felet.</p> <p style="position:absolute;top:682px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:682px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Om mottagaren av sfi-bonus �r �terbetalningsskyldig enligt 9 �, ska</p> <p style="position:absolute;top:699px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">kommunen �terkr�va beloppet.</p> <p style="position:absolute;top:717px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Om det finns synnerliga sk�l, f�r �terkravet helt eller delvis efterges.</p> <p style="position:absolute;top:762px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Uppgiftsskyldighet</b></p> <p style="position:absolute;top:788px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:788px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Kommunen ska l�mna uppgifter om de nyanl�nda som har ans�kt om</p> <p style="position:absolute;top:805px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">sfi-bonus till ber�rda myndigheter. Regeringen eller den myndighet som<br/>regeringen best�mmer meddelar n�rmare f�reskrifter om kommunens<br/>uppgiftsskyldighet.</p> <p style="position:absolute;top:886px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>�verklagande</b></p> <p style="position:absolute;top:912px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:912px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Beslut enligt denna lag f�r �verklagas hos allm�n f�rvaltnings-</p> <p style="position:absolute;top:929px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">domstol.</p> <p style="position:absolute;top:947px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2010:538</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Bemyndigande</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Regeringen f�r meddela f�reskrifter om sfi-bonusens storlek.</p> <p style="position:absolute;top:230px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna lag tr�der i kraft den 1 september 2010 och till�mpas p� nyanl�nda</p> <p style="position:absolute;top:248px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">som f�rsta g�ngen folkbokf�rdes i en kommun den 1 juli 2010 eller senare.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:318px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">FREDRIK REINFELDT</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft33">NYAMKO SABUNI<br/>(Integrations- och <br/>j�mst�lldhetsdepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft40">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft40">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om prestationsbaserad stimulansers�ttning inom
svenskundervisning f�r invandrare;

utf�rdad den 27 maj 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs f�ljande.

M�lgrupp

1 �

Prestationsbaserad stimulansers�ttning inom svenskundervisning f�r

invandrare (sfi-bonus) l�mnas till en nyanl�nd invandrare som

1. har fyllt 18 men inte 65 �r,
2. har beviljats uppeh�llstillst�nd enligt 5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 �,

12 kap. 18 �, 21 kap. eller 22 kap. utl�nningslagen (2005:716), och

3. uppfyller villkoren enligt 2 och 3 ��.
Med svenskundervisning f�r invandrare avses i denna lag �ven en motsva-

rande utbildning enligt 13 kap. skollagen (1985:1100).

Villkor m.m.

2 �

Sfi-bonus l�mnas till en nyanl�nd som inom den tidsperiod som anges i

3 � har deltagit i svenskundervisning f�r invandrare och uppn�tt minst
betyget Godk�nt enligt n�got av f�ljande alternativ:

 kurs B p� studiev�g 1,
 kurs C p� studiev�g 2, eller
 kurs D p� studiev�g 3.

3 �

F�r att sfi-bonus ska l�mnas m�ste minst betyget Godk�nt ha uppn�tts

inom tolv m�nader fr�n det att utbildningen startade, dock senast inom
femton m�nader fr�n den dag d� den nyanl�nde f�rsta g�ngen folkbokf�rdes
i en kommun.

4 �

Sfi-bonus l�mnas med

1. en halv bonus f�r den som har uppn�tt minst betyget Godk�nt i
svenskundervisning f�r invandrare p� kurs B p� studiev�g 1,
2. tv� tredjedels bonus f�r den som har uppn�tt minst betyget Godk�nt
i svenskundervisning f�r invandrare p� kurs C p� studiev�g 2, och
3. en hel bonus f�r den som har uppn�tt minst betyget Godk�nt i

svenskundervisning f�r invandrare p� kurs D p� studiev�g 3.

1 Prop. 2009/10:188, bet. 2009/10:AU12, rskr. 2009/10:277.

SFS 2010:538

Utkom fr�n trycket
den 15 juni 2010

background image

2

SFS 2010:538

Sfi-bonus l�mnas med h�gst en hel bonus. F�r en nyanl�nd som f�r sfi-bo-

nus enligt f�rsta stycket ska redan utbetald sfi-bonus r�knas av.

5 �

Utbetald sfi-bonus ska inte beaktas vid till�mpning av 4 kap. 1 �

socialtj�nstlagen (2001:453) eller lagen (1992:1068) om introduktionsers�tt-
ning f�r flyktingar och vissa andra utl�nningar.

Informationsskyldighet

6 �

Kommunen ska informera de nyanl�nda som omfattas av lagen om

f�ruts�ttningar och villkor f�r att f� sfi-bonus.

Ans�kan och beslut

7 �

Ans�kan om sfi-bonus g�rs skriftligen av den nyanl�nde hos den kom-

mun d�r han eller hon �r folkbokf�rd. Ans�kan ska ha kommit in till kom-
munen inom tre m�nader fr�n den dag d� den nyanl�nde uppn�dde minst be-
tyget Godk�nt enligt n�got av alternativen i 2 �.

8 �

Kommunen beslutar om och betalar ut sfi-bonus.

�terbetalningsskyldighet och �terkrav

9 �

Mottagaren av sfi-bonus �r �terbetalningsskyldig om bonusen betalats

ut p� felaktig grund eller med f�r h�gt belopp.

Om ett fel som avses i f�rsta stycket inte har orsakats av mottagaren, �r

denne �terbetalningsskyldig endast om han eller hon insett eller sk�ligen
borde ha insett felet.

10 �

Om mottagaren av sfi-bonus �r �terbetalningsskyldig enligt 9 �, ska

kommunen �terkr�va beloppet.

Om det finns synnerliga sk�l, f�r �terkravet helt eller delvis efterges.

Uppgiftsskyldighet

11 �

Kommunen ska l�mna uppgifter om de nyanl�nda som har ans�kt om

sfi-bonus till ber�rda myndigheter. Regeringen eller den myndighet som
regeringen best�mmer meddelar n�rmare f�reskrifter om kommunens
uppgiftsskyldighet.

�verklagande

12 �

Beslut enligt denna lag f�r �verklagas hos allm�n f�rvaltnings-

domstol.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.

background image

3

SFS 2010:538

Bemyndigande

13 �

Regeringen f�r meddela f�reskrifter om sfi-bonusens storlek.

Denna lag tr�der i kraft den 1 september 2010 och till�mpas p� nyanl�nda

som f�rsta g�ngen folkbokf�rdes i en kommun den 1 juli 2010 eller senare.

P� regeringens v�gnar

FREDRIK REINFELDT

NYAMKO SABUNI
(Integrations- och
j�mst�lldhetsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;