SFS 2010:539 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

100539.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 27 maj 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 34 § samt rubriken närmast

före 11 kap. 34 § inkomstskattelagen (1999:1229)

2 ska ha följande lydelse.

11 kap.

Studiestöd m.m.

34 §

Följande ersättningar i samband med studier ska tas upp:

1. utbildningsbidrag för doktorander, och
2. ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar

(TUFF).

Studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395) ska inte tas upp. Detta gäl-

ler också

1. statsbidrag som administreras av Specialpedagogiska skolmyndigheten

för

– kortare studier om funktionshinder,
– kortare studier på grundskole- eller gymnasienivå som är särskilt anpas-

sade för personer med funktionshinder, och

– studier inom vuxenutbildningen för utvecklingsstörda, eller
2. statsbidrag som administreras av Sametinget för kortare studier i alfa-

betisering i samiska.

Ersättning enligt lagen (2010:538) om prestationsbaserad stimulansersätt-

ning inom svenskundervisning för invandrare ska inte tas upp.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010 och tillämpas första gången

vid 2011 års taxering.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:188, bet. 2009/10:AU12, rskr. 2009/10:277.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

SFS 2010:539

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010