SFS 2010:540 Lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

100540.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:620) om
belastningsregister;

utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 17 § lagen (1998:620) om belast-

ningsregister ska ha följande lydelse.

17 §

2

Utöver vad som följer av 16 § ska uppgifter om

1. fängelse- eller förvandlingsstraff för böter gallras tio år efter frigiv-

ningen,

2. fängelsestraff som ska anses helt verkställt genom tidigare frihetsberö-

vande eller från vilket någon genom beslut om nåd helt har befriats gallras
tio år efter domen eller beslutet,

3. fängelsestraff som har fallit bort enligt 35 kap. 8 eller 9 § brottsbalken

eller förvandlingsstraff för böter som har fallit bort enligt 18 eller 21 § bötes-
verkställighetslagen (1979:189) gallras fem år efter det att straffet föll bort,

4. skyddstillsyn eller villkorlig dom gallras
a) tio år efter domen eller beslutet, eller
b) fem år efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en person som var

under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten,

5. sluten ungdomsvård gallras tio år efter det att påföljden helt verkställts,
6. ungdomsvård eller överlämnande till vård enligt lagen (1988:870) om

vård av missbrukare i vissa fall gallras

a) tio år efter domen eller beslutet, eller
b) fem år efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en person som

var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten,

7. överlämnande till rättspsykiatrisk vård gallras tio år efter utskrivningen,
8. ungdomstjänst gallras
a) tio år efter domen eller beslutet, eller
b) fem år efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en person som var

under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten,

9. böter gallras fem år efter domen, beslutet eller godkännandet av straffö-

reläggandet eller föreläggandet av ordningsbot,

10. att någon enligt 30 kap. 6 § brottsbalken har förklarats fri från påföljd

gallras

a) tio år efter domen eller beslutet, eller

1 Prop. 2009/10:191, bet. 2009/10:JuU28, rskr. 2009/10:271.

2 Senaste lydelse 2008:47.

SFS 2010:540

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

2

SFS 2010:540

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

b) fem år efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en person som var

under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten,

11. åklagares beslut att inte åtala för brott gallras
a) tio år efter beslutet, eller
b) tre år efter beslutet, om uppgiften avser en person som var under 18 år

vid tidpunkten för brottet,

12. beslut om besöksförbud gallras tio år efter beslutet, och
13. beslut om tillträdesförbud gallras fem år efter beslutet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.
2. De nya bestämmelserna ska tillämpas även på uppgifter som registre-

rats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)