SFS 2010:542 Förordning om ändring i förordningen (2010:541) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

100542.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:541) om ändring
i högskoleförordningen (1993:100);

utfärdad den 27 maj 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om högskoleförordningen (1993:100)

1

dels att bilaga 2 i stället för dess lydelse enligt förordningen (2010:541)

om ändring i nämnda förordning ska ha följande lydelse,

dels att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen

(2010:541) om ändring i nämnda förordning ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en övergångsbestämmelse till förordningen

(2010:541) om ändring i nämnda förordning av följande lydelse.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.
2. Den som har påbörjat en utbildning till lärare före den 1 juli 2011 har

rätt att få examen enligt äldre bestämmelser till utgången av juni 2018.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson

(Utbildningsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1998:1003.

SFS 2010:542

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

2

SFS 2010:542

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Bilaga 2

2

EXAMENSORDNING

3. Förteckning över examina

Examina på grundnivå eller avancerad nivå

Grundlärarexamen

Examina på forskarnivå

4. Examensbeskrivningar

EXAMINA P�& GRUNDNIV�& ELLER AVANCERAD NIV�&

Grundlärarexamen

�vrigt

Av examensbeviset ska det framgå vilken inriktning studenten har fullgjort.

För grundlärarexamen ska också de preciserade krav gälla som varje hög-

skola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

EXAMINA P�& FORSKARNIV�&

2 Senaste lydelse 2010:541. �ndringen innebär att lärarexamen har tagits bort ur för-
teckningen.