SFS 2010:543 Förordning om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor

100543.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om anmälningsavgift och studieavgift vid
universitet och högskolor;

utfärdad den 27 maj 2010.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

I denna förordning finns det bestämmelser om anmälningsavgift och

studieavgift för studenter vid de universitet och högskolor som omfattas av
högskolelagen (1992:1434).

Med högskola avses i denna förordning både universitet och högskolor.

Anmälningsavgift

2 §

För sin prövning av en anmälan om utbildning på grundnivå och avan-

cerad nivå ska högskolan ta ut en anmälningsavgift om 900 kronor av den
som vid tidpunkten för anmälan inte är medborgare i en stat som omfattas av
avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz
(tredjelandsmedborgare).

Anmälningsavgift ska dock inte tas ut av en tredjelandsmedborgare som

vid tidpunkten för anmälan

1. är familjemedlem till en medborgare i en EES-stat och har uppehållsrätt

eller permanent uppehållsrätt i Sverige enligt 3 a kap. 4 eller 7 § utlän-
ningslagen (2005:716),

2. är familjemedlem till en schweizisk medborgare och har uppehållstill-

stånd i Sverige enligt 4 kap. 16 § utlänningsförordningen (2006:97),

3. har permanent uppehållstillstånd i Sverige,
4. av andra skäl än studier har tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige,
5. har ställning som varaktigt bosatt i Sverige enligt 5 a kap. utlännings-

lagen,

6. har ställning som varaktigt bosatt i en annan stat inom Europeiska unio-

nen och har uppehållstillstånd i Sverige enligt 4 kap. 9 § utlänningsförord-
ningen,

7. är student vid en utländsk högskola men genomför en begränsad del av

sin utbildning vid en svensk högskola inom ramen för ett utbytesavtal som
innebär att studieavgift inte ska tas ut av den mottagande högskolan,

8. studerar inom ramen för ett sådant utbytesprogram som studieavgift

enligt beslut av regeringen inte ska tas ut för, eller

9. är registrerad på en utbildning vid en svensk högskola.

SFS 2010:543

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

2

SFS 2010:543

3 §

Om anmälningsavgiften inte betalas senast vid den tidpunkt som hög-

skolan bestämmer, ska anmälan inte prövas.

4 §

Högskolan får betala tillbaka anmälningsavgiften om det finns särskil-

da skäl.

Studieavgift

5 §

En högskola ska ta ut en studieavgift för utbildning på grundnivå och

avancerad nivå av den som inte är medborgare i en stat inom EES eller i
Schweiz (tredjelandsmedborgare).

Studieavgift ska dock inte tas ut av tredjelandsmedborgare som avses i 2 §

andra stycket 1–8.

6 §

Högskolan ska beräkna studieavgifterna så att full kostnadstäckning

uppnås för den studieavgiftsfinansierade verksamheten i sin helhet. Studie-
avgiften ska vara densamma för alla studieavgiftsskyldiga studenter som går
samma utbildning vid samma tillfälle.

Om högskolan har tilldelat en sökande eller en student ett stipendium som

avser studieavgiften, får studieavgiften sättas ned med ett belopp som mot-
svarar stipendiet.

Högskolan får meddela föreskrifter om studieavgiftens storlek.

7 §

Högskolan ska efter att ha hört Migrationsverket bestämma tidpunkt

för betalning av studieavgiften.

8 §

För att bli antagen till utbildningen ska en studieavgiftsskyldig sökande

betala studieavgiften senast vid den tidpunkt som avses i 7 §.

Om utbildningen omfattar mer än 30 högskolepoäng, får högskolan

besluta att studieavgiften får betalas genom delbetalningar och att en första
delbetalning är tillräcklig för att bli antagen. Den första delbetalningen ska
inte understiga studieavgiften för utbildningens första 30 högskolepoäng.

9 §

En student som har betalat en sådan första delbetalning som avses i 8 §

andra stycket och har påbörjat utbildningen, ska betala återstående delar av
studieavgiften inom den tid som högskolan beslutar.

10 §

Om återstående delar av studieavgiften inte betalas inom angiven tid,

ska högskolan påminna studenten om att betala avgiften inom en viss tid.
Betalas inte avgiften inom den tid som anges i påminnelsen, ska högskolan
stänga av studenten från utbildningen till dess att avgiften har betalats. Stu-
denten ska upplysas om detta i påminnelsen.

Ett beslut om avstängning innebär att studenten inte får delta i undervis-

ning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högsko-
lan. Högskolan får även i ett enskilt fall besluta att examensbevis och kurs-
bevis inte får lämnas ut förrän avgiften har betalats.

11 §

Beslut om avstängning av en student som inte har betalat studieavgif-

ten gäller omedelbart.

background image

3

SFS 2010:543

12 §

Om en student har betalat studieavgiften men inte längre är avgifts-

skyldig enligt 5 §, får högskolan betala tillbaka den del av avgiften som
avser den del av utbildningen som studenten inte är avgiftsskyldig för.

Högskolan får även i andra fall betala tillbaka hela eller en del av studie-

avgiften om studenten av särskilda skäl är förhindrad att delta i utbildningen.

13 §

Beslut att avstänga en student som inte har betalat studieavgiften får

överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Nämndens beslut får
inte överklagas.

Utlämnande av uppgifter

14 §

Migrationsverket ska på begäran av högskolan eller Verket för hög-

skoleservice, utifrån de uppgifter som finns i Migrationsverkets verksam-
hetsregister, lämna ut uppgift om huruvida en sökande eller student tillhör
den personkrets som enligt 2 eller 5 § ska betala anmälningsavgift eller stu-
dieavgift.

Undantag från avgiftsförordningen

15 §

För anmälningsavgifter och studieavgifter gäller inte 7 § första

stycket avgiftsförordningen (1992:191).

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010 och tillämpas första

gången på utbildning som avses bedrivas efter den 31 juli 2011.

2. En student som ska betala studieavgift enligt 5 § får slutföra en kurs

eller ett utbildningsprogram utan att betala studieavgift, om kursen eller
utbildningsprogrammet har påbörjats före den 1 juli 2011. Om studierna inte
har slutförts den 31 december 2018, ska avgift dock betalas för tid därefter.

3. En student som ska betala anmälningsavgift enligt 2 § eller studieavgift

enligt 5 § får antas till och slutföra en kurs utan att betala anmälningsavgift
eller studieavgift, om kursen påbörjas efter den 1 juni 2011 men ska avslutas
senast den 31 augusti 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010