SFS 2010:544 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

100544.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i högskoleförordningen (1993:100);

utfärdad den 27 maj 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om högskoleförordningen (1993:100)

1

dels att 1 kap. 10 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 1 kap. 10 § ska utgå,
dels att 1 kap. 11 b §, 6 kap. 5 § samt 7 kap. 2 och 4 §§ ska ha följande

lydelse,

dels att rubriken närmast före 1 kap. 11 a § ska lyda ”Försäkringar”,
dels
att det i förordningen ska införas en ny bilaga, bilaga 4, av följande

lydelse.

1 kap.

11 b §

2 Högskolor med staten som huvudman får genom överenskom-

melse med Kammarkollegiet teckna försäkring för personskada som drabbar
deras studenter i samband med högskoleutbildning utanför Sverige. Försäk-
ringen får dock bara avse studier som bedrivs vid en utländsk högskola
enligt avtal mellan berörda lärosäten. Försäkringen ska avse sådan sorts
skada och sådana studenter som avses i 11 a §.

Högskolor med staten som huvudman får genom överenskommelse med

Kammarkollegiet även teckna försäkring för sjuk- och tandvård samt olycks-
fall under fritid i Sverige för studenter som enligt 5 § förordningen
(2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och hög-
skolor ska betala studieavgift. Försäkringen ska bidra till att uppfylla det
krav på heltäckande sjukförsäkring som enligt 4 kap. 5 § utlänningsförord-
ningen (2006:97) utgör en förutsättning för uppehållstillstånd för studier.

6 kap.

5 §

3

I examensordningen anges det på vilken nivå en viss examen ska

avläggas och vilka krav som ska uppfyllas för en viss examen (examensbe-
skrivning).

Utöver vad som anges i examensbeskrivningen för ämneslärarexamen

framgår det av bilaga 4 vilka ämnen som får kombineras för en sådan
examen.

1 Förordningen omtryckt 1998:1003.

2 Senaste lydelse 2000:261.

3 Senaste lydelse 2009:933.

SFS 2010:544

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

2

SFS 2010:544

7 kap.

2 §

4

För att bli antagen krävs det att sökanden har grundläggande behörig-

het och dessutom den särskilda behörighet som kan vara föreskriven.

I 5–8 §§ förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift

vid universitet och högskolor finns det bestämmelser om att betalning av stu-
dieavgift i vissa fall är en förutsättning för antagning.

4 §

5

Den som vill antas till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå

ska anmäla det inom den tid och i den ordning som högskolan bestämmer.

I 2 och 3 §§ förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studie-

avgift vid universitet och högskolor finns det bestämmelser om att betalning
av anmälningsavgift i vissa fall är en förutsättning för att anmälan ska
prövas.

Frågor om antagning avgörs av högskolan. Ett maskinellt framtaget

besked om antagning gäller som högskolans beslut.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011 i fråga om 6 kap. 5 § och

bilaga 4 och i övrigt den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2006:1053.

5 Senaste lydelse 2006:1053.

background image

3

SFS 2010:544

Bilaga 4

ÄMNESKOMBINATIONER

1. Innehåll

I denna bilaga anges det enligt 6 kap. 5 § andra stycket vilka ämnen som får
kombineras i en ämneslärarexamen.

2. Grundskolans årskurs 7–9

Ämnen för inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 delas in i
följande ämnesgrupper:

1. engelska, matematik, modersmål och svenska,
2. bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik och slöjd,
3. engelska, moderna språk, modersmål och svenska som andraspråk,
4. geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap,
5. biologi, fysik, kemi och teknik,
6. engelska, moderna språk, modersmål, svenska, svenska som andraspråk

och teckenspråk, och

7. biologi, fysik, kemi, matematik och teknik.

Ämneskombinationerna för inriktning mot arbete i grundskolans årskurs
7–9 är följande:

1. ett ämne ur ämnesgrupp 1 och två andra ämnen ur ämnesgrupp 3, 4

eller 5, alternativt ur ämnesgrupp 3 två olika språk inom ämnet moderna
språk,

2. ett ämne ur ämnesgrupp 2 och två ämnen ur ämnesgrupp 4, 6 eller 7,
3. ämnena bild och slöjd ur ämnesgrupp 2 och ett ämne ur ämnesgrupp 4,

6 eller 7,

4. tre ämnen ur ämnesgrupp 4 eller ämnesgrupp 5, och
5. två av ämnena svenska, samhällskunskap och musik.

3. Gymnasieskolan

Ämnen för inriktning mot arbete i gymnasieskolan delas in i följande
ämnesgrupper:

1. engelska, matematik, modersmål och svenska,
2. engelska, grekiska, latin, moderna språk, modersmål, svenska som

andraspråk och teckenspråk,

3. filosofi, företagsekonomi, geografi, historia, juridik, psykologi,

religionskunskap och samhällskunskap,

4. biologi, fysik, kemi, naturkunskap och teknik,
5. idrott och hälsa, och
6. bild, dans, musik och teater.

background image

4

SFS 2010:544

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Ämneskombinationerna för inriktningen mot arbete i gymnasieskolan är
följande:

1. ett ämne ur ämnesgrupp 1 och ett annat ämne ur ämnesgrupp 2, 3 eller

4,

2. två ämnen ur ämnesgrupp 2, 3 eller 4, alternativt ur ämnesgrupp 2 två

olika språk inom ämnet moderna språk,

3. idrott och hälsa och ett ämne ur ämnesgrupp 1, 2, 3 eller 4,
4. ett ämne ur ämnesgrupp 6 och ett ämne ur ämnesgrupp 1, 2, 3 eller 4,

och

5. ett ämne ur ämnesgrupp 6 och ytterligare 90 högskolepoäng inom det i

ämnesgrupp 6 valda ämnesområdet.