SFS 2010:545 Förordning om ändring i förordningen (1976:837) om ersättning för kostnader för vissa pensioner och livräntor

100545.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1976:837) om
ersättning för kostnader för vissa pensioner och
livräntor;

utfärdad den 3 juni 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1976:837) om ersättning

för kostnader för vissa pensioner och livräntor

1

dels att i 2 § orden ”Statens pensionsverk” ska bytas ut mot ”Statens tjäns-

tepensionsverk”,

dels att 3 § ska ha följande lydelse.

3 §

2

Ytterligare föreskrifter för verkställighet av denna förordning får med-

delas av Statens tjänstepensionsverk efter samråd med det för kommunerna
och landstingen gemensamma organet för administration av personal-
pension.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av 2 § 1999:871.

2 Senaste lydelse 1999:871.

SFS 2010:545

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

;