SFS 2010:546 Förordning om ändring i förordningen (1980:995) om skyldighet för Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten att lämna uppgifter till andra myndigheter

100546.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1980:995) om
skyldighet för Försäkringskassan och
Pensionsmyndigheten att lämna uppgifter till andra
myndigheter;

utfärdad den 3 juni 2010.

Regeringen föreskriver att i 2 § förordningen (1980:995) om skyldighet

för Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten att lämna uppgifter till an-
dra myndigheter

1 orden ”Statens pensionsverk” ska bytas ut mot ”Statens

tjänstepensionsverk”.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse av 2 § 2009:1180.

SFS 2010:546

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010