SFS 2010:547 Förordning om ändring i förordningen (1984:1042) om pensionsvillkor för icke-svenska medborgare som är lokalanställda vid svenska utlandsmyndigheter

100547.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1984:1042) om
pensionsvillkor för icke-svenska medborgare som
är lokalanställda vid svenska utlandsmyndigheter;

utfärdad den 3 juni 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1984:1042) om pen-

sionsvillkor för icke-svenska medborgare som är lokalanställda vid svenska
utlandsmyndigheter

1

dels att i 6, 12 och 26 §§ orden ⬝Statens pensionsverk⬝ ska bytas ut mot

⬝Statens tjänstepensionsverk⬝,

dels att 28, 29, 31 och 32 §§ samt bilagan till förordningen ska ha följande

lydelse.

28 §

2

Pensionsförmånerna enligt 9 § fastställs av Statens tjänstepensions-

verk sedan yttrande inhämtats från anställningsmyndigheten.

Pensionsförmån ska minskas med förmåner som den lokalanställde är be-

rättigad till enligt den lokala lagstiftningen om allmän pensionsförsäkring el-
ler någon annan socialförsäkring eller därmed jämförlig anordning. Minsk-
ningen görs bara i den mån förmånerna avser samma tid.

Myndigheten ska betala förmånen till arbetstagaren månadsvis i lokal va-

luta samma dag som löneutbetalningar normalt sker.

29 §

3

Om det finns särskilda skäl får hela pensionen eller en del av pensio-

nen betalas som ett engångsbelopp. Statens tjänstepensionsverk beslutar i
samråd med anställningsmyndigheten på vilket sätt betalningen ska ske i
varje särskilt fall.

31 §

4

Ett engångsbelopp ska vara hälften av pensionens kapitaliserade vär-

de. Kapitaliseringen ska ske enligt de grunder som tillämpas vid beräkningen
av pensionsreserv i pensionsstiftelse (SOU 1964:28).

Statens tjänstepensionsverk fastställer engångsbeloppet.

1 Senaste lydelse av
6 § 1999:873
12 § 1999:873
26 § 1999:873.

2 Senaste lydelse 1999:873.

3 Senaste lydelse 1999:873.

4 Senaste lydelse 1999:873.

SFS 2010:547

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

2

SFS 2010:547

32 §

5

Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning

får meddelas av Statens tjänstepensionsverk.

Bilaga

6

Afghanistan

2

2

1

60

Albanien

2

2

1

65

Algeriet

2

2

1

60

Amerikas Förenta
Stater

2

2

1

65

Angola

2

2

1

60

Argentina

2

2

1

65

Australien

2

2

1

65

Bangladesh

2

2

1

60

Belgien

2

2

1

65

Bolivia

2

2

1

65

Bosnien och
Hercegovina

2

2

1

65

Burkina Faso

2

2

1

60

Brasilien

2

2

1

65

Bulgarien

2

2

1

63

Canada

2

2

1

65

Chile

2

2

1

65

Colombia

2

2

1

60

Cuba

2

2

1

60

Cypern

2

2

1

65

Danmark

0

0

0

�

Demokratiska
republiken Kongo

2

2

1

60

Egypten

0

0

0

�

Estland

2

2

1

65

Etiopien

2

2

1

60

Finland

0

0

0

�

Frankrike

0

0

0

�

Förenade Arabemiraten 2

2

1

65

Georgien

2

2

1

60

Grekland

0

0

0

�

Guatemala

2

2

1

65

Honduras

2

2

1

65

5 Senaste lydelse 1999:873.

6 Senaste lydelse 2006:374. �ndringen innebär bl.a. att Botswana, Ecuador, Elfen-
benskusten, Filippinerna, Guinea-Bissau, Kuwait, Libanon, Namibia, Peru, Serbien
och Montenegro, Sri Lanka, Tunisien, Uruguay och Venezuela har tagits bort ur för-
teckningen.

Land där utlands-
myndigheten är
belägen

Maximal procentsats enligt
18 § förordningen avseende
ålders-

sjuk-

familje-

pension

pension

pension

Pensionsålder, år,
enligt 7 §
förordningen

background image

3

SFS 2010:547

Hongkong

2

2

1

65

Indien

2

2

1

60

Indonesien

2

2

1

60

Irak

2

2

1

60

Iran

2

2

1

60

Irland

2

2

1

65

Island

0

0

0

�

Israel

2

2

1

65

Italien

0

0

0

�

Japan

0

0

0

�

Jordanien

2

2

1

60

Kambodja

2

2

1

60

Kenya

2

2

1

55

Kina

0

0

0

�

Korea, Demokratiska
folkrepubliken

0

0

0

�

Korea, Republiken

2

2

1

60

Kosovo

2

2

1

65

Kroatien

2

2

1

65

Laos

2

2

1

60

Lettland

2

2

1

65

Liberia

2

2

1

60

Litauen

2

2

1

65

Luxemburg

2

2

1

65

Makedonien

2

2

1

65

Malaysia

2

2

1

60

Mali

2

2

1

60

Marocko

2

2

1

60

Mexico

2

2

1

65

Mocambique

2

2

1

60

Moldavien

2

2

1

60

Nederländerna

2

2

1

65

Nicaragua

2

2

1

60

Nigeria

2

2

1

60

Norge

0

0

0

�

Pakistan

2

2

1

60

Polen

2

2

1

65

Portugal

0

0

0

�

Rumänien

2

2

1

60

Rwanda

2

2

1

60

Ryssland

2

2

1

60

Saudiarabien

2

2

1

60

Schweiz

2

2

1

65

Senegal

2

2

1

60

Serbien

2

2

1

65

Land där utlands-
myndigheten är
belägen

Maximal procentsats enligt
18 § förordningen avseende
ålders-

sjuk-

familje-

pension

pension

pension

Pensionsålder, år,
enligt 7 §
förordningen

background image

4

SFS 2010:547

Singapore

0

0

0

�

Slovakien

2

2

1

65

Slovenien

2

2

1

65

Spanien

0

0

0

�

Storbritannien

2

2

1

65

Sudan

2

2

1

60

Sydafrika

2

2

1

65

Syrien

2

2

1

60

Tadzjikistan

2

2

1

60

Tanzania

2

2

1

60

Thailand

2

2

1

60

Tjeckien

2

2

1

65

Turkiet

0

0

0

�

Tyskland

0

0

0

�

Uganda

2

2

1

60

Ukraina

2

2

1

60

Ungern

2

2

1

60

Vietnam

2

2

1

60

Vitryssland

2

2

1

60

Zambia

2

2

1

55

Zimbabwe

2

2

1

60

�sterrike

0

0

0

�

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

Land där utlands-
myndigheten är
belägen

Maximal procentsats enligt
18 § förordningen avseende
ålders-

sjuk-

familje-

pension

pension

pension

Pensionsålder, år,
enligt 7 §
förordningen