SFS 2010:548 Förordning om ändring i förordningen (1984:1043) om beräkning av pensionsgrundande tjänstetid vid ledighet för internationella uppdrag

100548.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1984:1043) om
beräkning av pensionsgrundande tjänstetid vid
ledighet för internationella uppdrag;

utfärdad den 3 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 4 och 6 §§ förordningen (1984:1043) om be-

räkning av pensionsgrundande tjänstetid vid ledighet för internationella upp-
drag ska ha följande lydelse.

4 §

1

Med avgångsvederlag enligt 3 § avses också återbetalning av

pensionsavgifter som arbetstagaren själv har haft att betala på grund av an-
ställningen såvida inte de återbetalade medlen betalas till Statens tjänste-
pensionsverk. Som förfallodag ska därvid gälla den dag då tjänstledigheten
upphör eller den senare dag då återbetalningen sker.

6 §

2

Vill arbetstagaren tillgodoräkna sig tjänstledighetstiden enligt 2 §, ska

han eller hon ansöka om detta hos Statens tjänstepensionsverk och då över-
lämna intyget enligt 5 § samt betala återbetalda medel enligt 4 §. Om betal-
ning sker senare än 30 dagar efter förfallodagen, ska ränta betalas enligt gäl-
lande referensränta enligt 9 § räntelagen (1975:635).

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 1999:869.

2 Senaste lydelse 2002:359.

SFS 2010:548

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010