SFS 2010:549 Förordning om ändring i förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program

100549.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1988:244) om
grupplivförsäkring för deltagare i vissa
arbetsmarknadspolitiska program;

utfärdad den 3 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1988:244) om grupplivför-

säkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program ska ha följan-
de lydelse.

3 §

1

Befogenhet som enligt 30, 38 och 41 §§ TGL-S tillkommer arbets-

givaren ska utövas av Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd. Övriga
befogenheter som enligt TGL-S eller denna förordning tillkommer arbets-
givaren ska utövas av Statens tjänstepensionsverk.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2000:59.

SFS 2010:549

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010