SFS 2010:550 Förordning om ändring i förordningen (1988:245) om grupplivförsäkring för doktorander

100550.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1988:245) om
grupplivförsäkring för doktorander;

utfärdad den 3 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1988:245) om gruppliv-

försäkring för doktorander ska ha följande lydelse.

3 §

1

Befogenhet som enligt 30, 38 och 41 §§ TGL-S tillkommer arbets-

givaren ska utövas av Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd. �vriga
befogenheter som enligt TGL-S eller denna förordning tillkommer arbets-
givare ska utövas av Statens tjänstepensionsverk.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 1999:874.

SFS 2010:550

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010