SFS 2010:551 Förordning om ändring i förordningen (1991:704) om fastställande av särskild löneskatt på statens pensionskostnader

100551.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1991:704) om
fastställande av särskild löneskatt på statens
pensionskostnader;

utfärdad den 3 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 3–5 och 7 §§ förordningen (1991:704) om fast-

ställande av särskild löneskatt på statens pensionskostnader ska ha följande
lydelse.

3 §

1

Underlag för beräkning av preliminär skatt på sådana pensions-

kostnader för staten som slutligen ska belasta inkomsttiteln Statliga
pensionsavgifter, ska redovisas av Statens tjänstepensionsverk till Försäk-
ringskassan senast den 25 januari under beskattningsåret. Detsamma gäller
för andra pensionskostnader för statlig myndighet om huvuddelen av
pensionskostnaderna för myndighetens verksamhet är av nyss nämnda slag.

Underlag för beräkning av slutlig skatt på sådana pensionskostnader ska

redovisas av Statens tjänstepensionsverk till Försäkringskassan senast den
31 mars året efter beskattningsåret.

De statliga myndigheterna ska lämna Statens tjänstepensionsverk de upp-

gifter som behövs för redovisningen.

4 §

2

Övrigt underlag för beräkning av preliminär skatt för staten ska redo-

visas av respektive myndighet till Försäkringskassan senast den 25 januari
under beskattningsåret.

Underlag för beräkning av slutlig skatt på sådana pensionskostnader ska

redovisas av respektive myndighet till Försäkringskassan senast den 31 mars
året efter beskattningsåret.

Statens tjänstepensionsverk ska lämna myndigheterna de uppgifter som

behövs för redovisningen.

5 §

3

Skatt på underlag som avses i 3 § ska regleras av Statens tjänste-

pensionsverk genom insättning för Försäkringskassans räkning på statens
centralkonto i Riksbanken. Respektive myndighet ska betala Statens tjänste-
pensionsverk för insättning som avser skatt på underlag enligt 3 § första
stycket andra meningen.

1 Senaste lydelse 2004:932.

2 Senaste lydelse 2004:932.

3 Senaste lydelse 2006:1100.

SFS 2010:551

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

2

SFS 2010:551

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Skatt på underlag som avses i 4 § ska betalas av respektive myndighet

genom insättning för Försäkringskassans räkning på statens centralkonto i
Riksbanken.

7 §

4

Om den slutliga skatten är högre än den preliminära skatten, ska Sta-

tens tjänstepensionsverk respektive i 4 § avsedda myndigheter under maj
månad året efter beskattningsåret betala in ett belopp som motsvarar skillna-
den mellan den slutliga och den preliminära skatten.

Om den slutliga skatten är lägre än den preliminära skatten, ska

Försäkringskassan i fråga om skatt enligt 5 § första stycket minska de
närmast följande debiteringarna av den preliminära skatten. I fråga om skatt
enligt 5 § andra stycket ska Försäkringskassan betala tillbaka det belopp som
betalats för mycket.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 2004:932.