SFS 2010:552 Förordning om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga

100552.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner
till totalförsvarspliktiga;

utfärdad den 3 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 11 kap. 11 § förordningen (1995:239) om

förmåner till totalförsvarspliktiga ska ha följande lydelse.

11 kap.

11 §

1

I fråga om grupplivförsäkring ska befogenhet som enligt 30, 38 och

41 §§ TGL-S tillkommer arbetsgivaren utövas av Statens tjänstepensions-
och grupplivnämnd. Övriga befogenheter som enligt TGL-S eller 10 kap.
denna förordning tillkommer arbetsgivaren ska utövas av Statens tjänste-
pensionsverk.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2000:61.

SFS 2010:552

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

;