SFS 2010:554 Förordning om ändring i förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar

100554.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:908) om premier
för statens avtalsförsäkringar;

utfärdad den 3 juni 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1997:908) om premier

för statens avtalsförsäkringar

1

dels att 10 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 10 § ska utgå,
dels att 3–6, 11 och 14 §§ samt rubrikerna närmast före 11 och 14 §§ ska

ha följande lydelse,

dels att punkten 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till för-

ordningen (2004:379) om ändring i nämnda förordning ska ha följande
lydelse.

3 §

2

Premierna bestäms enligt grunder som fastställs av Statens tjänste-

pensionsverk.

Premierna ska också täcka kostnaderna för administration av förmånerna.
I premien för grupplivförsäkring ska det ingå ett belopp motsvarande sär-

skild premieskatt enligt lagen (1990:1427) om särskild premieskatt på
grupplivförsäkring. Beloppet ska uppgå till den andel av premien, utan på-
lägg enligt detta och föregående stycke, som skatten ska utgöra av skatteun-
derlaget enligt 5 § samma lag.

Till premierna för tjänstepensionering, pensionsersättning och särskild

pensionsersättning ska det läggas belopp motsvarande särskild löneskatt en-
ligt lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader. Beloppen
ska uppgå till den andel av dessa premier som skatten ska utgöra av skatte-
underlaget enligt 1 § samma lag.

4 §

3

Statens tjänstepensionsverk ska senast vid utgången av november må-

nad lämna myndigheterna en prognos över premierna för det kommande
året.

5 §

4

Statens tjänstepensionsverk ska fastställa premierna månadsvis. Dessa

beräknas som individuellt beräknade premier för de personer som omfattas
av respektive förmån.

1 Senaste lydelse av 10 § 2004:379.

2 Senast lydelse 2004:379.

3 Senaste lydelse 2004:379.

4 Senaste lydelse 2004:379.

SFS 2010:554

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

2

SFS 2010:554

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

6 §

5

Premierna ska betalas senast vid utgången av månaden efter den

månad under vilken förmånen intjänats. Ändras de uppgifter på vilken
premien grundas, ska reglering av premien ske senast vid utgången av måna-
den efter den månad Statens tjänstepensionsverk fått del av de ändrade upp-
gifterna.

Första stycket gäller inte om det av ett pensionsavtal följer att myndighe-

ten ska betala kostnaden för en pension med en engångspremie.

Kostnaden för särskild pensionsersättning ska betalas med en engångs-

premie. Premien ska betalas när anställningen upphör, av den myndighet där
den som kan få rätt till särskild pensionsersättning är anställd.

Om en anställd i samband med eller sedan anställningen har upphört får

en förbättring av sina intjänade förmåner, ska myndigheten betala för denna
förbättring med en engångspremie.

Premier ska betalas till Statens tjänstepensionsverk.

Administrationsavgift då premie inte ska betalas för förmånen

11 §

6

I de fall som avses i 9 § ska myndigheten betala en särskild avgift till

Statens tjänstepensionsverk för administration av förmånerna. Avgiften be-
stäms av regeringen.

Verkställighetsföreskrifter

14 §

7

Statens tjänstepensionsverk får meddela föreskrifter för verk-

ställigheten av denna förordning.

2. Från och med den 1 juli 2010 ska vad som sägs i den äldre lydelsen av

3, 5, 6, 8 och 10 §§ om Nämnden för statens avtalsförsäkringar i stället gälla
Statens tjänstepensionsverk.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2004:379.

6 Senaste lydelse 1999:1172.

7 Senaste lydelse 1999:742.