SFS 2010:555 Förordning om ändring i förordningen (1997:909) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner

100555.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:909) om
handläggning av ärenden om statliga
tjänstepensionsförmåner;

utfärdad den 3 juni 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1997:909) om hand-

läggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner

1

dels att i 15, 16 a och 21 §§ orden ⬝Statens pensionsverk⬝ ska bytas ut mot

⬝Statens tjänstepensionsverk⬝,

dels att 4�8, 13, 14, 16, 20, 22, 22 a och 24 §§ ska ha följande lydelse.

4 §

2

Uppgifter i systemet för automatisk matrikelföring (MAREG) hos

Statens tjänstepensionsverk ska utgöra tjänstematrikel.

Har arbetstagaren en anställning som inte registreras i MAREG ska tjäns-

tematrikel föras för den anställningen av anställningsmyndigheten, om Sta-
tens tjänstepensionsverk inte beslutar något annat.

5 §

3

Anställningsmyndigheten ska till Statens tjänstepensionsverk lämna

de uppgifter som verket behöver för matrikelföring enligt 4 §.

Statens tjänstepensionsverk får meddela föreskrifter för verkställigheten

av första stycket.

6 §

4

En ansökan om pensionsförmån ska ställas till Statens tjänstepen-

sionsverk eller, i fall som avses i 23 §, till regeringen.

Ansökan ska ges in till anställningsmyndigheten. En ansökan om efterle-

vande- eller familjepension efter någon som uppbar eller hade rätt att senare
uppbära en egenpensionsförmån ska dock ges in till Statens tjänstepensions-
verk.

7 §

5

Anställningsmyndigheten ska sända över ansökan om pension till Sta-

tens tjänstepensionsverk. En ansökan om ålderspension ska komma in till
verket senast sex månader före beräknad avgångsdag.

1 Senaste lydelse av
15 § 1999:741
16 a § 2004:542
21 § 1999:741.

2 Senaste lydelse 1999:741.

3 Senaste lydelse 1999:741.

4 Senaste lydelse 1999:741.

5 Senaste lydelse 1999:741.

SFS 2010:555

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

2

SFS 2010:555

8 §

6

En ansökan om utbetalning av en redan fastställd pensionsförmån som

ska börja betalas ut vid en senare tidpunkt än dagen efter den då arbetstaga-
ren inte längre omfattades av pensionsbestämmelserna, ska av arbetstagaren
ges in till Statens tjänstepensionsverk.

13 §

7

Om en arbetstagare har fått rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning

enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, ska anställningsmyndigheten
anmäla detta till Statens tjänstepensionsverk, som prövar om arbetstagaren
har rätt till tillfällig sjukpension.

Om arbetstagaren entledigas på grund av att han eller hon har fått rätt till

hel sjukersättning som inte är tidsbegränsad enligt lagen om allmän försäk-
ring, ska anställningsmyndigheten se till att frågan om rätt till sjukpension
blir prövad.

En arbetstagare som är anställd med fullmakt får inte entledigas på grund

av nedsatt arbetsförmåga innan rätten till pension avgjorts.

14 §

8

Ett beslut av Statens tjänstepensionsverk om rätt till egenpensions-

förmån ska innehålla upplysningar om rätten till efterlevande- eller familje-
pensionsförmån och förutsättningarna för den.

16 §

Har rätten till livränta upphört på grund av att arbetstagaren fått en ny

anställning med statlig pensionsrätt, ska rätten till livräntan bestå om arbets-
tagaren inte fått rätt till någon pensionsförmån på grund av den senare an-
ställningen.

Om en senare anställning med statlig pensionsrätt medför att en tidigare

intjänad rätt till livränta ersatts med en sämre pensionsförmån, ska arbetsta-
garen i stället ha rätt till den tidigare intjänade livräntan.

20 §

Personlig statlig pensionsrätt och tjänstegrupplivförsäkring kan bevil-

jas en arbetstagare, vars anställning på grund av bolagisering eller privatise-
ring upphört att vara omfattad av statliga anställningsavtal. Detta gäller om
arbetstagaren på grund av sjukdom inte kan införsäkras i ett annat pensions-
system och den tidigare arbetsgivaren erlagt lönekostnadspålägg, avgifter
eller premier enligt statliga bestämmelser för sin personal. Detsamma gäller
om arbetstagaren uppbär delpension vid tidpunkten för bolagiseringen eller
privatiseringen.

Personlig statlig pensionsrätt kan även beviljas en arbetstagare som vid

tidpunkten för bolagiseringen eller privatiseringen har högst fem år kvar till
pensionsåldern enligt punkten 5 första stycket i övergångsbestämmelserna
till Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl., PA 03.

Premier för pensionsrätt och rätt till grupplivförsäkring betalas enligt före-

skrifterna i förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäk-
ringar.

6 Senaste lydelse 1999:741.

7 Senaste lydelse 2003:57.

8 Senaste lydelse 1999:741.

background image

3

SFS 2010:555

22 §

9

Statens tjänstepensionsverk prövar frågor om arbetstagares rätt till

pensionsförmån m.m., om inte annat följer av 23 §.

Om Statens tjänstepensionsverk, vid prövning enligt förordningen

(2003:55) om avgångsförmåner för vissa statliga chefsanställningar eller
motsvarande äldre författning, finner att en ansökan om inkomstgaranti,
chefspension, förordnandepension eller avgångsvederlag inte kan bifallas,
ska verket med eget yttrande lämna över ansökningen till regeringen för
prövning. Detta gäller endast när anställningen inte förnyas av någon annan
anledning än att arbetstagaren begär det.

22 a §

10

Statens tjänstepensionsverk får, vid tillämpning av 10 § förord-

ningen (2003:55) om avgångsförmåner för vissa arbetstagare med statlig
chefsanställning eller motsvarande äldre föreskrifter, besluta att minskning
av inkomstgarantin eller pensionen inte ska ske med hänsyn till inkomst från
uppdrag som arbetstagaren har haft samtidigt med chefsanställningen. Detta
gäller under förutsättning att det är fråga om ett offentligt finansierat upp-
drag som har pågått i oavbruten följd under minst sex månader före avgång-
en. Om Statens tjänstepensionsverk fattar ett sådant beslut, gäller det så
länge uppdraget pågår med i huvudsak oförändrade villkor.

24 §

11

Statens tjänstepensionsverk fastställer pensionsförmånens belopp.

Vid överföring av statliga pensionsförmåner till Europeiska gemenskaper-

nas pensionssystem enligt lagen (2002:125) om överföring av värdet av
pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna ska värdet av
pensionsförmånen beräknas enligt de riktlinjer som fastställs av Statens
tjänstepensionsverk.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

9 Senaste lydelse 2003:57.

10 Senaste lydelse 2004:542.

11 Senaste lydelse 2002:131.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010