SFS 2010:556 Förordning om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

100556.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:588) om
behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet;

utfärdad den 3 juni 2010.

Regeringen föreskriver att i 7 a och 8 a §§ förordningen (2001:588) om

behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

1 orden

”Statens pensionsverk” ska bytas ut mot ”Statens tjänstepensionsverk”.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av
7 a § 2008:978
8 a § 2008:978.

SFS 2010:556

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010