SFS 2010:557 Förordning om ändring i förordningen (2002:869) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner

100557.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:869) om
utbetalning av statliga tjänstepensions- och
grupplivförmåner;

utfärdad den 3 juni 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2002:869) om utbetal-

ning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner

1

dels att i 7 och 11 §§ orden ”Statens pensionsverk” ska bytas ut mot

”Statens tjänstepensionsverk”,

dels att 1, 3, 6 och 8–10 §§ ska ha följande lydelse.

1 §

Statens tjänstepensionsverk betalar ut följande förmåner som ska be-

kostas av staten, nämligen

1. tjänstepensionsförmåner enligt statliga pensionsavtal eller andra stat-

liga pensionsbestämmelser,

2. pensionsersättning eller särskild pensionsersättning enligt avtalet om

trygghetsfrågor eller årlig ersättning enligt äldre bestämmelser,

3. reservpension eller engångsbelopp som motsvarar reservpension till

personal i försvarsmaktens reserver eller i väg- och vattenbyggnadskåren,

4. tjänstegrupplivförmåner enligt statliga grupplivavtal eller andra statliga

grupplivbestämmelser och

5. statliga tjänstepensionsförmåner som ska överföras till Europeiska

gemenskapernas pensionssystem enligt lagen (2002:125) om överföring av
värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna.

Förmåner som avses i första stycket 1 och 2 men som inte ska bekostas av

staten betalas ut av Statens tjänstepensionsverk eller någon annan pensions-
utbetalare på uppdrag av den som ska bekosta förmånen.

Statens tjänstepensionsverk betalar också ut förmåner enligt särskilda

beslut av regeringen.

I fråga om förmåner som avses i andra stycket och som betalas ut av

annan pensionsutbetalare än Statens tjänstepensionsverk gäller 5 §.

3 §

2

Statens tjänstepensionsverk ska besluta om sättet och tiden för utbetal-

ning av

1. förmån till den som vistas utom riket,
2. delpension enligt kollektivavtal,

1 Senaste lydelse av 7 § 2007:893.

2 Senaste lydelse 2003:60.

SFS 2010:557

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

2

SFS 2010:557

3. det belopp som först förfaller till betalning efter beslut om förmån eller

om ökning av fömån,

4. tjänstegrupplivförmåner och
5. statlig tjänstepensionsförmån enligt lagen (2002:125) om överföring av

värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna.

6 §

3

Luftfartsverket, Sjöfartsverket och Affärsverket svenska kraftnät ska

varje månad betala till Statens tjänstepensionsverk sin del av kostnaden för
de förmåner som avses i 1 § första stycket 1, 2 och 5. Denna del beräknas en-
ligt andra stycket.

Myndigheten ska betala den del av förmånen som grundas på anställ-

ningstid efter den 31 december 2002 i myndigheten. Myndigheten ska dess-
utom betala hela den del av förmånen som grundas på anställningstid före
den 1 januari 2003, om förmånen tjänats in av en person som var anställd i
myndigheten den 31 december 2002 eller av en person som tidigare hade va-
rit anställd i myndigheten och därefter inte har haft någon annan anställning
med statlig pensionsrätt före den 1 januari 2003.

8 §

Statens järnvägar, Luftfartsverket, Sjöfartsverket och Affärsverket

svenska kraftnät ska betala till Statens tjänstepensionsverk vad som motsva-
rar myndighetens andel av de förmåner som avses i 1 § första stycket 4 och
som förskotterats från anslaget Statliga tjänstepensioner m.m., om all an-
ställningstid som grundar rätt till förmån infallit före den 1 januari 1998.

9 §

4

Föreskrifterna i 6 § gäller också andra myndigheter i fråga om ökade

pensionskostnader som föranletts av att en arbetsgivare, med stöd av 33 §
pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03) eller 45 § pensions-
planen för arbetstagare hos staten m.fl. (PA–91), har medgivit en arbetsta-
gare förmånligare villkor än vad som framgår av avtalet eller planen.

Detta gäller även beträffande sådana arbetstagare hos andra myndigheter

som har beviljats pensionsersättning enligt 14 § avtalet den 10 november
1989 om trygghetsfrågor. Den myndighet där arbetstagaren var anställd då
rätt till pensionsersättning uppkom ska betala pensionsersättningen.

Om den kostnad som en myndighet ska betala enligt första stycket är en-

dast en del av en arbetstagares pension, ska kostnaden i stället betalas med
premier enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäk-
ringar. Regeringen kan besluta att kostnaden ska betalas med premier även i
andra fall, då kostnaden för pension eller pensionsersättning ska betalas av
en myndighet enligt första eller andra stycket. Statens tjänstepensionsverk
ska underrätta regeringen om verket anser att det finns särskilda skäl till att
en förmån bör betalas med premier.

10 §

Om Statens tjänstepensionsverk betalar ut förmåner som inte slutligt

ska belasta anslaget Statliga tjänstepensioner m.m. i andra fall än som avses
i 6–9 §§, ska verket komma överens med den som bekostar förmånen hur
betalningen till verket ska ske. Verket svarar för att ränta tillförs statsbudge-
ten för belopp som förskotterats.

3 Senaste lydelse 2004:380.

4 Senaste lydelse 2003:60.

background image

3

SFS 2010:557

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

2. Den äldre lydelsen av 6 § ska fortsätta att gälla för Exportkreditnämnden

i fråga om pernsionsförmåner som börjat betalas ut före ingången av år 2004.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010