SFS 2010:558 Förordning om ändring i förordningen (2003:55) om avgångsförmåner för vissa arbetstagare med statlig chefsanställning

100558.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:55) om
avgångsförmåner för vissa arbetstagare med statlig
chefsanställning;

utfärdad den 3 juni 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2003:55) om avgångs-

förmåner för vissa arbetstagare med statlig chefsanställning

dels att i 12 § orden ”Statens pensionsverk” ska bytas ut mot ”Statens

tjänstepensionsverk”,

dels att 11 och 19 §§ samt bilagan till förordningen ska ha följande ly-

delse.

11 §

Minskningen beräknas som skillnaden mellan 65 procent av inkom-

sten och det prisbasbelopp som enligt lagen (1962:381) om allmän försäk-
ring gäller för det år inkomstgarantin avser. Om inkomstgarantin är avkortad
enligt 8 § andra stycket, avkortas också minskningen på motsvarande sätt.

Om den som uppbär inkomstgaranti (förmånstagaren) samtidigt även upp-

bär avgångsförmåner på grund av uppdrag som riksdagsledamot eller kom-
munal förtroendeman, som ska minskas med hänsyn till andra inkomster, får
minskningen enligt första stycket jämkas om det behövs med hänsyn till de
sammanlagda effekterna av de olika regelsystemen. Statens tjänstepensions-
verk beslutar efter samråd med berörda pensionsgivare om sådan jämkning.

19 §

Avgångsvederlag enligt 16–18 §§ ska betalas ut av Statens tjänste-

pensionsverk.

SFS 2010:558

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

2

SFS 2010:558

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Bilaga

1

Förteckning över chefsanställningar

Chefsanställning

Myndighet

Generaldirektör
Landshövding
Överbefälhavare

Försvarsmakten

Generaltulldirektör

Tullverket

Riksgäldsdirektör

Riksgäldskontoret

Rikskronofogde

Kronofogdemyndigheten

Riksarkivarie

Riksarkivet

Riksbibliotekarie

Kungl. biblioteket

Riksantikvarie

Riksantikvarieämbetet

Överintendent

Statens historiska museer

Överintendent

Nationalmuseum med Prins Eugens

Waldemarsudde

Överintendent

Statens maritima museer

Överintendent

Statens försvarshistoriska museer

Överintendent

Naturhistoriska riksmuseet

Överintendent

Statens museer för världskultur

Direktör

Statens konstråd

Ordförande

Statens va-nämnd

Ordförande

Allmänna reklamationsnämnden

Barnombudsman

Barnombudsmannen

Ombudsman

Diskrimineringsombudsmannen

Rikspolischef

Rikspolisstyrelsen

Säkerhetspolischef

Säkerhetspolisen

Länspolismästare

Polismyndigheten i Stockholms län

Förvaltningschef

Regeringskansliet

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:942. Ändringen innebär bl.a. att orden ”Chef” och ”Försvars-
högskolan” tagits bort ur förteckningen.