SFS 2010:559 Förordning om ändring i förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke- statlig anställning

100559.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:56) om
tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för
vissa arbetstagare med icke-statlig anställning;

utfärdad den 3 juni 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2003:56) om tjänstepen-

sion och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig
anställning

dels att 1, 9 och 10 §§ samt bilaga A till förordningen ska ha följande

lydelse,

dels att punkten 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till för-

ordningen (2005:170) om ändring i nämnda förordning ska ha följande
lydelse.

1 §

1

Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03) och därtill an-

slutande föreskrifter, med undantag av tredje kapitlet i PA 03, tillämpas på
de arbetstagare med icke-statliga anställningar som anges i bilaga A till
denna förordning under förutsättning att arbetsgivaren betalar premier för
detta enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäk-
ringar eller enligt särskilt beslut av regeringen. Detta gäller även arbetstagare
som har personlig pensionsrätt enligt särskilt beslut av regeringen eller Sta-
tens tjänstepensionsverk.

Avtalet om tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S) och föreskrifter som utfär-

dats med stöd av avtalet ska tillämpas i fråga om sådana arbetstagare med
icke-statlig anställning där detta särskilt anges i bilaga A till förordningen.

Om en arbetstagare som avses i denna förordning samtidigt har eller se-

nare får en statlig anställning kan regeringen besluta att arbetstagaren helt el-
ler delvis ska omfattas av andra pensionsbestämmelser än PA 03.

Statens tjänstepensionsverk beslutar om pensionsrätt enligt 2 § punkt 3

PA 03 efter framställning av huvudmannen.

9 §

Statens tjänstepensionsverk beslutar om tillämpning av tredje kapitlet

PA 03 för huvudmannen, om Arbetsgivarverket och Kåpan pensioner för-
säkringsförening har beslutat att huvudmannen får anslutas till det statliga
avgiftsbestämda tjänstepensionssystemet.

1 Senaste lydelse 2005:170.

SFS 2010:559

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

2

SFS 2010:559

10 §

En arbetstagare hos en huvudman som har anslutit sig till Trygghets-

rådet TRS (TRS) får ha fortsatt statlig pensionsrätt enligt denna förordning,
även om arbetstagaren på grund av arbetsbrist har blivit uppsagd och därmed
avgått från anställningen före pensionsåldern. Detta gäller under förutsätt-
ning att högst fem år återstår till pensionsåldern och att TRS upprätthåller
den statliga pensionsrätten genom att betala premier. Om arbetstagaren un-
der den avsedda tiden får nytt arbete med statlig pensionsrätt men med lägre
lön, får TRS upprätthålla pensionsrätten beräknad på lönen i den tidigare an-
ställningen genom att betala kompletterande premier.

Under den tid premier betalas ska den pensionsgrundande lönen ändras på

samma sätt som prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäk-
ring.

Pensionsförmånen beräknas som om anställningen hade fortsatt under den

tid som premier betalas, dock längst till pensionsåldern.

Statens tjänstepensionsverk får meddela de ytterligare föreskrifter som be-

hövs för verkställigheten av dessa bestämmelser.

Bilaga A

2

Förteckning över icke-statliga anställningar och vissa särskilda
bestämmelser i anslutning till dessa

Förvaltningsområde

Särskilda bestämmelser

Utrikesförvaltningen
Arbetstagare vid nordisk institution
som tjänstgör i Sverige

1), 2), 7)

Arbetstagare vid Nordiska ministerrådets
sekretariat som tjänstgör i Sverige

1), 7)

Arbetstagare vid Nordiska rådets presidie-
sekretariat som tjänstgör i Sverige

1), 7)

Undervisningsväsendet, forsknings-
institutioner m.m.
Rektor och annan lärare än timlärare vid
statsunderstödd svensk utlandsskola

1), 7)

Bergsskolan i Filipstad:

Rektor, studierektor och annan
lärare än timlärare

7)

Arbetstagare vid Drottningholms teatermuseum

7)

2 Senaste lydelse 2005:170. Ändringen innebär bl.a. att Kommunalförbundet Sunds-
valls Kammarorkester, Länsmusiken i Jämtlands län, Länsteatern i Jämtlands län, Mu-
sik i Västernorrland, Norrdans, Stiftelsen Teater Västernorrland och
Västerbottensmusiken AB (Norrlandsoperan) har tagits bort ur förteckningen.

background image

3

SFS 2010:559

Förvaltningsområde

Särskilda
bestämmelser

Teater-, dans- och musikinstitutioner
Arbetstagare vid:
AB Helsingborgs Stadsteater,
AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg,
AB Uppsala Stadsteater,
Borås Stadsteater,
Byteatern (Kalmar läns teater),
Estrad Norr (Jämtlands läns musik och teater),
Folkoperan AB,
Folkteatern i Göteborg ek.för.,
Gotlands Musikstiftelse (GotlandsMusiken),
Gävle Symfoniorkester,
Göteborg Wind Orchestra,
Göteborgs Stadsteater AB,
Göteborgs Symfoniker AB,
GöteborgsOperan AB,
Helsingborgs Nya Konserthus AB,
Kalmar läns musikstiftelse,
Kammarorkestern Musica Vitae,
Kommunalförbundet Norrlands nätverk för
Musikteater och dans (NMD),
Kommunalförbundet Teater Västmanland,
Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken,
Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken
(Västerås Sinfonietta),
Kungl. Dramatiska Teatern AB,
Kungl. Operan AB,
Länsmusiken i Örebro AB,
Länsmusiken i Örebro AB (Svenska
Kammarorkestern),
Länsteatern i Örebro AB,
Länsteatern på Gotland,
Malmö Opera AB,
Malmö Stadsteater AB,
Malmö Symfoniorkester AB,
Musik Gävleborg,
Musik i Blekinge.
Musik i Halland,
Musik i Syd,
Musik i Väst,
Norrbottensmusiken,
Norrbottensmusiken (Norrbottens
Kammarorkester),
Norrköpings Symfoniorkester,
Norrlandsoperan AB,
Regionteater Väst AB,
Riksteatern,

background image

4

SFS 2010:559

Förvaltningsområde

Särskilda
bestämmelser

Scenkonst Västernorrland AB (Nordiska
Kammarorkestern och Musik i Västernorrland),
Scenkonst Västernorrland AB (NorrDans),
Scenkonst Västernorrland AB (Teater
Västernorrland),
Skånes Dansteater AB,
Smålands Musik och Teater,
Smålands Musik och Teater (Jönköpings
sinfonietta),
Stiftelsen Folkteatern i Gävleborg,
Stiftelsen Länsteatern i Dalarna,
Stiftelsen Musik i Dalarna,
Stiftelsen Musik i Uppland,
Stiftelsen Musik i Uppland (Uppsala
Kammarorkester),
Stiftelsen Norrbottensteatern,
Stiftelsen Östergötlands länsteater,
Stiftelsen Östgötamusiken
Stockholms konserthusstiftelse,
Stockholms Stadsteater AB,
Svenska rikskonserter,
Sörmlands Musik & Teater,
Teater Halland AB,
Värmlands Teater & Musikstiftelse och
Västerbottensteatern AB

4), 5)

Arbetstagare vid fria teater-, dans- och
musikgrupper

4), 6)

Arbetstagare vid Teateralliansen AB

4)

Konstnärlig ledare (teaterchef) vid
Drottningholms Slottsteater

5), 7)

Särskilda bestämmelser

1) Huvudmannen får besluta att vissa arbetstagare inte ska ha pensionsrätt
enligt förordningen. Om detta beslutas, anses arbetstagaren ha en anställning
som inte avses i statliga tjänstepensionsbestämmelser. Ett sådant beslut ska
sändas till Statens tjänstepensionsverk.
2) Förordningen tillämpas på anställning hos en institution för vilken Nord-
iska ministerrådet beslutat om tillämpning av överenskommelsen den 9 de-
cember 1988 mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om de an-
ställdas rättsställning vid nordiska institutioner. När rättsställningsavtalet
tillämpas på en institution ska de anställda även omfattas av föreskrifterna i
tredje kapitlet PA 03.
4) Högst fem år av konstnärlig anställning vid utländsk eller icke-statsunder-
stödd svensk teater-, dans- eller musikinstitution får tillgodoräknas arbetsta-
garen som pensionsgrundande tjänstetid mot engångspremie, om huvudman-
nen anser att anställningen är av särskild betydelse för sin verksamhet.

background image

5

SFS 2010:559

5) För chef för teater-, dans- eller musikinstitution (teaterchef) gäller följan-
de. Rätt till avgångsförmån vid avgång före pensionsåldern kan beviljas tea-
terchef som av annan anledning än på egen begäran avgår från sin anställ-
ning före pensionsåldern. Huvudmannen beslutar om rätt till sådan förmån
och betalar kostnaderna för den.

Med avgångsförmån enligt första stycket avses inkomstgaranti eller av-

gångsvederlag. Inkomstgaranti beräknas, samordnas med andra inkomster,
utbetalas, värdesäkras och omräknas till en ålderspension på samma sätt som
en inkomstgaranti enligt förordningen (2003:55) om avgångsförmåner för
vissa arbetstagare med statlig chefsanställning. Vid omräkningen beaktas
även föreskrifterna i bilaga C. Avgångsvederlag beräknas, utbetalas och
samordnas med andra inkomster enligt föreskrifterna i samma förordning.
6) Statens tjänstepensionsverk beslutar om tillämpning av förordningen på
en fri teater-, musik- eller dansgrupp. Som villkor för detta gäller att statsbi-
drag till gruppens verksamhet betalas ut av Statens kulturråd.
7) Avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S) tillämpas.

2. För Allmänna barnhuset tillämpas den nya lydelsen av bilaga A från

och med den 1 april 2004. Allmänna barnhuset ska dock fortfarande ha kost-
nadsansvar enligt den tidigare lydelsen av särskilda bestämmelsen 3 i bilaga
A för förmåner som intjänats dessförinnan. Statens tjänstepensionsverk får
medge att Allmänna barnhuset fullgör detta ansvar med engångspremier en-
ligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010