SFS 2010:561 Förordning om ändring i förordningen (2007:832) med instruktion för Statens pensionsverk

100561.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:832) med
instruktion för Statens pensionsverk;

utfärdad den 3 juni 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:832) med instruk-

tion för Statens pensionsverk

dels att i 1 § orden ”Statens pensionsverk” ska bytas ut mot ”Statens tjäns-

tepensionsverk”,

dels att rubriken till förordningen och 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 2 a §, av följande ly-

delse.

Förordning med instruktion för Statens tjänstepensionsverk

2 §

Myndigheten ska

1. besluta om och betala ut tjänstepensionsförmåner, tjänstegruppliv-

ersättningar samt pensionsersättningar och särskilda pensionsersättningar
enligt avtalet om trygghetsfrågor,

2. svara för en automatisk matrikelföring av dem som omfattas av statliga

tjänstepensionsbestämmelser,

3. besluta om försäkringstekniska riktlinjer och premier,
4. debitera myndigheter och andra arbetsgivare som är anslutna till de

statliga avtalsförsäkringarna premier samt svara för att värdet av statens åta-
gande i fråga om dessa försäkringar kan redovisas och

5. redovisa de statliga avtalsförsäkringarnas intäkter, kostnader och för-

pliktelser till den del förmånerna ska belasta anslaget Statliga tjänstepensio-
ner m.m.

2 a §

Myndigheten ska årligen till regeringen redovisa statistik avseende

de statsanställdas utgående förmåner inom myndighetens ansvarsområde.
Redovisningen ska omfatta kompetensnivåerna lednings-, kärn- och stöd-
kompetens.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

SFS 2010:561

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

2

SFS 2010:561

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)