SFS 2010:562 Förordning om ändring i förordningen (2007:833) med instruktion för Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd

100562.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:833) med
instruktion för Statens tjänstepensions- och
grupplivnämnd;

utfärdad den 3 juni 2010.

Regeringen föreskriver att i 4 och 9 §§ förordningen (2007:833) med

instruktion för Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd orden ”Statens
pensionsverk” ska bytas ut mot ”Statens tjänstepensionsverk”.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

SFS 2010:562

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010