SFS 2010:563 Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

100563.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:907) om
miljöledning i statliga myndigheter;

utfärdad den 3 juni 2010.

Regeringen föreskriver att i bilaga 1 till förordningen (2009:907) om

miljöledning i statliga myndigheter

1 orden ”Statens pensionsverk” ska bytas

ut mot ”Statens tjänstepensionsverk”.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse av bilaga 1 2009:1227.

SFS 2010:563

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010