SFS 2010:565 Lag om ändring i lagen (2003:763) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

100565.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:763) om behandling av
personuppgifter inom socialförsäkringens
administration;

utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 och 19 §§ lagen (2003:763) om

behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration ska
ha följande lydelse.

8 §

2

Personuppgifter som behandlas för ändamål som anges i 7 § får också

behandlas av Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten för tillhandahål-
lande av information som behövs

1. som underlag för beslut om och kontroll av förmåner, ersättningar och

andra stöd åt enskilda i den verksamhet som bedrivs av Centrala studiestöds-
nämnden och arbetslöshetskassorna,

2. för samordning av tjänstepensioner i den verksamhet som bedrivs av

Statens tjänstepensionsverk och det för kommunerna och landstingen
gemensamma organet för administration av personalpensioner,

3. för handläggning av ärenden hos Statens tjänstepensionsverk där regler

om statens tjänstegrupplivförsäkring ska tillämpas,

4. som underlag för beslut om och kontroll av ekonomiskt bistånd enligt

4 kap. socialtjänstlagen (2001:453) åt enskild i den verksamhet som bedrivs
av socialnämnderna, eller

5. som underlag för beslut om och kontroll av vårdnadsbidrag enligt lagen

(2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag.

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten får även behandla person-

uppgifter som behandlas för ändamål som anges i 7 § för att tillhandahålla
information utanför den egna myndigheten på grund av

1. sådan bestämmelse om skyldighet att lämna ut uppgifter till andra myn-

digheter som avses i 10 kap. 28 § första stycket offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400),

2. sådant medgivande att lämna ut uppgifter som följer av särskilda

bestämmelser i lag eller förordning,

3. sådan skyldighet att lämna ut uppgifter som följer av unionsrätten, eller

4. åtaganden i samarbetet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

eller i avtal om social trygghet eller utgivande av sjukvårdsförmåner som
Sverige ingått med andra stater.

1 Prop. 2009/10:175, bet. 2009/10:FiU38, rskr. 2009/10:315.

2 Senaste lydelse 2009:1009.

SFS 2010:565

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

2

SFS 2010:565

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

19 §

Statens tjänstepensionsverk och det för kommunerna och landstingen

gemensamma organet för administration av personalpensioner får ha direkt-
åtkomst till socialförsäkringsdatabasen för samordning av tjänstepensioner
med socialförsäkringsförmåner.

Statens tjänstepensionsverk får ha direktåtkomst till socialförsäkringsda-

tabasen för handläggning av ärenden där regler om statens tjänstegruppliv-
försäkring ska tillämpas.

Bestämmelserna i 16 § och 18 § första stycket andra meningen gäller ock-

så för tjänstepensionsverket och det gemensamma organet.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar före-

skrifter om vilka uppgifter direktåtkomst enligt första och andra styckena får
omfatta.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)