SFS 2010:566 Lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

100566.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om vidareutnyttjande av handlingar från den
offentliga förvaltningen;

utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

Lagens syfte m.m.

1 §

Syftet med denna lag är att främja utvecklingen av en informations-

marknad genom att underlätta enskildas användning av handlingar som till-
handahålls av myndigheter.

Lagen innehåller bestämmelser som avser att förhindra att myndigheter

beslutar om sådana villkor för hur handlingar får användas som begränsar
konkurrensen.

Bestämmelser om tillhandahållande av handlingar finns i annan författ-

ning.

Lagens tillämpningsområde

2 §

Denna lag innehåller bestämmelser om villkor för att få vidareutnyttja

handlingar hos statliga och kommunala myndigheter.

Lagen gäller också för vidareutnyttjande av handlingar hos de organ som

anges i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), om hand-
lingarna hör till den verksamhet som anges där, samt handlingar hos aktiebo-
lag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommuner eller
landsting utövar ett rättsligt bestämmande inflytande. Dessa organ ska vid
tillämpningen av denna lag jämställas med myndigheter.

3 §

Denna lag gäller inte för handlingar hos

1. utbildnings- eller forskningsinstitutioner, eller
2. kulturinstitutioner.

4 §

Denna lag gäller inte för handlingar eller uppgifter i handlingar som

inte får tillhandahållas eller för begränsningar i vidareutnyttjandet av dessa

1 Prop. 2009/10:175, bet. 2009/10:FiU38, rskr. 2009/10:315.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003
om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (EUT L 345,
31.12.2003, s. 90, Celex 32003L0098).

SFS 2010:566

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

2

SFS 2010:566

som en myndighet är skyldig att besluta om eller som annars följer av någon
författning.

Lagen gäller inte för handlingar som en myndighet tillhandahåller en

annan myndighet, utom när det framgår att handlingarna ska användas i
affärsverksamhet. Lagen gäller inte heller för handlingar som en myndighet
tillhandahåller i sin affärsverksamhet.

5 §

Denna lag gäller inte för handlingar till vilka tredje man innehar rätt

enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära eller konstnärliga verk.

Lagen påverkar inte utövandet av sådan ensamrätt som följer av varumär-

keslagen (1960:644), patentlagen (1967:837), mönsterskyddslagen
(1970:485), firmalagen (1974:156), lagen (1992:1685) om skydd för krets-
mönster för halvledarprodukter eller växtförädlarrättslagen (1997:306).

Definitioner

6 §

I denna lag avses med handling detsamma som i 2 kap. 3 § första

stycket första meningen tryckfrihetsförordningen. Ett datorprogram ska dock
inte anses vara en handling.

I lagen avses med vidareutnyttjande användning av handlingar för andra

ändamål än det ursprungliga ändamål för vilket handlingarna behandlas av
en myndighet.

Avgifter

7 §

Om en myndighet får ta ut avgifter för vidareutnyttjande, får de sam-

lade intäkterna från sådana avgifter tillsammans med de samlade intäkterna
från avgifter för handlingar som myndigheten tillhandahåller inte överstiga
de totala kostnaderna för insamling, framställning, reproduktion och sprid-
ning av handlingarna, inklusive en rimlig avkastning på investeringar.

Övriga villkor

8 §

Villkor för vidareutnyttjande ska vara relevanta och icke-diskrimine-

rande för jämförbara kategorier av vidareutnyttjande. Villkoren får inte i
onödan begränsa möjligheterna till vidareutnyttjande.

9 §

Om en myndighet vidareutnyttjar handlingar i sin affärsverksamhet ska

samma avgifter och andra villkor för tillhandahållande av handlingarna till-
lämpas för denna verksamhet som för andra som vidareutnyttjar handlingar.

10 §

En myndighet får inte bevilja någon en exklusiv rätt att vidareut-

nyttja handlingar, utom när det är nödvändigt för att tillhandahålla en tjänst
av allmänt intresse. En sådan exklusiv rätt får beviljas för en tid av högst tre
år i taget. Den exklusiva rätten ska offentliggöras.

background image

3

SFS 2010:566

Information om villkor

11 §

En myndighet ska informera om avgifter och andra villkor för vida-

reutnyttjandet. Denna information ska lämnas elektroniskt om det är möjligt
och lämpligt.

Myndigheten ska på begäran ange beräkningsgrunden för avgifterna.

Behandling av en begäran om vidareutnyttjande

12 §

När ett organ som enligt 2 § andra stycket jämställs med myndighet

handlägger ett ärende om vidareutnyttjande av handlingar hos organet, ska
följande bestämmelser i förvaltningslagen (1986:223) tillämpas:

– 5 § andra stycket om enskildas kontaktmöjligheter,
– 11 och 12 §§ om jäv,
– 14 § första stycket om en parts rätt att meddela sig muntligen,
– 15 § om anteckning av uppgifter,
– 16 och 17 §§ om en parts rätt att få del av uppgifter,
– 21 § om underrättelse om beslut,
– 22 och 23–25 §§ om överklagande,
– 26 § om rättelse av skrivfel och liknande,
– 27 och 28 §§ om omprövning av beslut, och
– 30 § om överklagande av avvisningsbeslut.

13 §

En begäran om vidareutnyttjande av handlingar ska behandlas skynd-

samt.

Motivering av beslut

14 §

Ett beslut om avslag på en begäran om vidareutnyttjande ska inne-

hålla de skäl som har bestämt utgången i ärendet. Om beslutet grundas på att
ett vidareutnyttjande skulle inkräkta på tredje mans rätt enligt lagen
(1960:729) om upphovsrätt till litterära eller konstnärliga verk, ska myndig-
heten i beslutet ange vem som är rättsinnehavare, om denne är känd, eller
vilken licensgivare som myndigheten har fått informationen från.

Överklagande av beslut

15 §

Beslut av en annan myndighet än regeringen, Högsta domstolen,

Regeringsrätten eller Riksdagens ombudsmän i ett enskilt fall enligt denna
lag får överklagas hos förvaltningsrätten. Beslut av en förvaltningsrätt i ett
ärende som har inletts där, liksom beslut av en tingsrätt eller en hovrätt,
överklagas dock hos kammarrätten. Beslut av en kammarrätt i ett ärende som
har inletts där överklagas hos Regeringsrätten.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Detta gäller

dock inte i fråga om ärenden som har inletts hos en förvaltningsrätt, tingsrätt
eller hovrätt.

16 §

Om ett beslut av ett sådant organ som enligt 2 § andra stycket jäm-

ställs med myndighet överklagas, ska organet vara den enskildes motpart
sedan handlingarna i ärendet har överlämnats till domstolen.

background image

4

SFS 2010:566

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

MATS ODELL
(Finansdepartementet)