SFS 2010:567 Lag om ändring i lagen (1984:989) om socialförsäkringsväsendet under krig och krigsfara

100567.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1984:989) om
socialförsäkringsväsendet under krig och
krigsfara;

utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 § lagen (1984:989) om socialför-

säkringsväsendet under krig och krigsfara ska ha följande lydelse.

8 §

2

Bestämmelserna i 9 och 10 §§ ska tillämpas på förmåner som enligt

lag eller annan författning eller regeringens förordnande månatligen eller för
längre tidsperiod ska betalas ut av Försäkringskassan eller Pensionsmyndig-
heten.

Efter överenskommelse mellan Pensionsmyndigheten och Statens tjänste-

pensionsverk ska Pensionsmyndigheten svara för utbetalningen av statliga
tjänstepensioner. Motsvarande gäller pensioner som administreras av ett för
kommunerna och landstingen gemensamt organ. Därvid tillämpas bestäm-
melserna i 9 och 10 §§ på sådana pensioner.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:175, bet. 2009/10:FiU38, rskr. 2009/10:315.

2 Senaste lydelse 2009:991.

SFS 2010:567

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010