SFS 2010:568 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

100568.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 114 kap. 8 och 20 §§ samt

117 kap. 6 § socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.

114 kap.

8 §

Personuppgifter som behandlas för ändamål som anges i 7 § får också

behandlas av Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten för tillhanda-
hållande av information som behövs

1. som underlag för beslut om och kontroll av förmåner, ersättningar och

andra stöd åt enskilda i den verksamhet som bedrivs av Centrala studiestöds-
nämnden och arbetslöshetskassorna,

2. för samordning av tjänstepensioner i den verksamhet som bedrivs av

Statens tjänstepensionsverk och det för kommunerna och landstingen ge-
mensamma organet för administration av personalpensioner,

3. för handläggning av ärenden hos Statens tjänstepensionsverk där regler

om statens tjänstegrupplivförsäkring ska tillämpas,

4. som underlag för beslut om och kontroll av ekonomiskt bistånd enligt

4 kap. socialtjänstlagen (2001:453) åt enskild i den verksamhet som bedrivs
av socialnämnderna, eller

5. som underlag för beslut om och kontroll av vårdnadsbidrag enligt lagen

(2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag.

20 §

Statens tjänstepensionsverk och det för kommunerna och landstingen

gemensamma organet för administration av personalpensioner får ha direkt-
åtkomst till socialförsäkringsdatabasen i den utsträckning det behövs för
samordning av tjänstepensioner med socialförsäkringsförmåner. Statens
tjänstepensionsverk får även ha direktåtkomst till socialförsäkringsdatabasen
i den utsträckning det behövs för handläggning av ärenden där regler om sta-
tens tjänstegrupplivförsäkring ska tillämpas.

Bestämmelserna i 17 och 19 §§ gäller också för tjänstepensionsverket och

det gemensamma organ som avses i första stycket.

1 Prop. 2009/10:175, bet. 2009/10:FiU38, rskr. 2009/10:315.

SFS 2010:568

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

2

SFS 2010:568

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

117 kap.

6 §

Bestämmelserna i 7 och 8 §§ ska tillämpas på förmåner som enligt lag

eller annan författning eller regeringes beslut månatligen eller för längre
tidsperiod ska betalas ut av Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten.

Efter överenskommelse mellan Pensionsmyndigheten och Statens tjänste-

pensionsverk ska Pensionsmyndigheten svara för utbetalningen av statliga
tjänstepensioner. Motsvarande gäller pensioner som administreras av ett för
kommunerna och landstingen gemensamt organ. Därvid tillämpas bestäm-
melserna i 7 och 8 §§ på sådana pensioner.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)