SFS 2010:569 Lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

100569.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig
upphandling;

utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (2007:1091) om offent-

lig upphandling ska införas en ny paragraf, 10 a §, av följande lydelse.

2 kap.

10 a §

Med kontrakt enligt 10 § avses dock inte avtal som sluts mellan

1. en upphandlande myndighet som är
a) en statlig eller kommunal myndighet,
b) en beslutande församling i en kommun eller ett landsting, eller
c) en sammanslutning av en eller flera sådana myndigheter eller försam-

lingar, och

2. en leverantör som är
a) en juridisk person som den upphandlande myndigheten helt eller delvis

äger eller är medlem i, eller

b) en gemensam nämnd enligt kommunallagen (1991:900).
Första stycket gäller endast
1. om den upphandlande myndigheten utövar en kontroll över den juri-

diska personen eller den gemensamma nämnden som motsvarar den som den
utövar över sin egen förvaltning, och

2. i fall då den juridiska personen eller den gemensamma nämnden även

utför verksamhet tillsammans med någon annan än den upphandlande myn-
digheten, denna verksamhet endast är av marginell karaktär.

Denna lag träder i kraft den 15 juli 2010 och ska tillämpas även i fall då

avtal har slutits före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:134, bet. 2009/10:FiU33, rskr. 2009/10:310.

SFS 2010:569

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010