SFS 2010:570 Lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

100570.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig
upphandling;

utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 10 a § lagen (2007:1091)

om offentlig upphandling

2 ska upphöra att gälla.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
2. Den upphävda paragrafen gäller dock fortfarande i fall då avtal har

slutits före den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:134, bet. 2009/10:FiU33, rskr. 2009/10:310.

2 Senaste lydelse av 2 kap. 10 a § 2010:569.

SFS 2010:570

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010