SFS 2010:571 Lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

100571.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig
upphandling;

utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2007:1091) om

offentlig upphandling

dels att 15 kap. 6, 7, 10 och 14 §§ samt 16 kap. ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 15 kap. 6, 7, 10 och 14 §§ ska utgå,
dels att 1 kap. 1 och 2 §§, 2 kap. 1 och 23 §§, 3 kap. 1 och 2 §§, 4 kap. 1,

2, 4–6 §§, 7 kap. 3 §, 8 kap. 3, 5, 6 och 10–12 §§, 9 kap. 1, 9 och 12 §§,
10 kap. 2 §, 11 kap. 3, 4 och 15 §§, 12 kap. 2 och 4 §§, 13 kap. 1 och 5 §§,
14 kap. 2 §, 15 kap. 2–5, 9, 15, 17–19 och 21–23 §§ samt rubrikerna
närmast före 4 kap. 1 §, 8 kap. 3, 10–12 §§, 15 kap. 4, 5 och 22 §§ ska ha
följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas fyra nya kapitel, 5 a, 16, 17 och 18 kap., 25

nya paragrafer, 1 kap. 9 a §, 2 kap. 6 a, 9 a och 9 b §§, 4 kap. 10–22 §§,
7 kap. 4 §, 10 kap. 4 §, 11 kap. 17 §, 15 kap. 3 a, 5 a, 13 a, 13 b och 15 a §§,
samt närmast före 4 kap. 10, 12–14, 16–18 och 20–22 §§, 7 kap. 4 §, 11 kap.
17 § samt 15 kap. 3 a, 5 a, 13 b och 15 a §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.

1 §

I denna lag finns föreskrifter om

– lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna bestämmelser

(1 kap.),

– definitioner (2 kap.),
– tröskelvärden (3 kap.),
– upphandlingsförfaranden (4 kap.),
– ramavtal (5 kap.),

1 Prop. 2009/10:180, bet. 2009/10:FiU22, rskr. 2009/10:311.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/66/EG av den 11 december 2007
om ändring av rådets direktiv 89/665/EEG och 92/13/EEG vad gäller effektivare för-
faranden för prövning av offentlig upphandling (EUT L 335, 20.12.2007, s. 31, Celex
32007L0066) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars
2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprena-
der, varor och tjänster (EUT L 134, 30.4.2004, s. 114, Celex 32004L0018), senast änd-
rat genom kommissionens förordning (EG) nr 1177/2009 (EUT L 134, 1.12.2009, s.
64, Celex 32009R1177).

SFS 2010:571

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

2

SFS 2010:571

– elektronisk auktion (5 a kap.),
– tekniska specifikationer och särskilda kontraktsvillkor i förfrågnings-

underlag m.m. (6 kap.),

– annonsering av upphandling (7 kap.),
– tidsfrister för att komma in med anbudsansökningar och anbud m.m.

(8 kap.),

– kommunikation, information och dokumentation (9 kap.),
– uteslutning av leverantörer (10 kap.),
– kontroll av leverantörers lämplighet och val av deltagare m.m. (11 kap.),
– tilldelning av kontrakt (12 kap.),
– byggkoncessioner (13 kap.),
– projekttävlingar på tjänsteområdet (14 kap.),
– upphandling som inte omfattas av direktivet (15 kap.),
– avtalsspärr, överprövning och skadestånd (16 kap.),
– upphandlingsskadeavgift (17 kap.), och
– tillsyn (18 kap.).
Till lagen hör följande bilagor:
– Förteckning över byggentreprenadkontrakt (bilaga 1)
– Förteckning över tjänstekontrakt (A-tjänster) (bilaga 2)
– Förteckning över tjänstekontrakt (B-tjänster) (bilaga 3)
– Definition av vissa tekniska specifikationer (bilaga 4)

2 §

Denna lag gäller för offentlig upphandling av byggentreprenader, varor

och tjänster samt av byggkoncessioner. Lagen gäller även när upphandlande
myndigheter anordnar projekttävlingar. Vad som avses med offentlig upp-
handling och upphandlande myndighet anges i 2 kap. 13 § respektive 19 §.

Endast 15 och 16 kap. tillämpas i fråga om offentlig upphandling som
1. avser tjänster enligt bilaga 3 (B-tjänster),
2. avser andra kontrakt, vars värde understiger de tröskelvärden som an-

ges i lagen,

3. görs på försvarsområdet och som avser varor eller tjänster som omfattas

av artikel 346 i EUF-fördraget, eller

4. omfattas av sekretess eller andra särskilda begränsningar med hänsyn

till rikets säkerhet.

I fråga om offentlig upphandling som avser tjänster som anges i bilaga 2

(A-tjänster) tillämpas inte 13 och 14 kap.

En upphandling som avser både A-tjänster och B-tjänster ska anses vara

en upphandling av A-tjänster om värdet av A-tjänsterna överstiger värdet av
B-tjänsterna. I annat fall ska upphandlingen i sin helhet anses vara en upp-
handling av B-tjänster.

I fråga om tjänstekoncessioner gäller endast 1 kap. 12 §.

9 a §

Upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och sociala hän-

syn vid offentlig upphandling om upphandlingens art motiverar detta.

background image

3

SFS 2010:571

2 kap.

1 §

Med anbudssökande avses den som ansöker om att få delta i ett

selektivt eller förhandlat förfarande, i en konkurrenspräglad dialog eller i ett
urvalsförfarande enligt 15 kap.

6 a §

Med elektronisk auktion avses en upprepad process med hjälp av

elektroniska medel för att presentera nya lägre priser eller nya värden för
vissa delar av anbuden.

9 a §

Med inköpscentral avses en upphandlande myndighet som

1. ingår ramavtal om byggentreprenader, varor eller tjänster som är

avsedda för andra upphandlande myndigheter, eller

2. medverkar vid en offentlig upphandling i egenskap av ombud åt flera

upphandlande myndigheter.

9 b §

Med konkurrenspräglad dialog avses ett förfarande som varje leve-

rantör kan begära att få delta i och där den upphandlande myndigheten för en
dialog med de anbudssökande som har bjudits in att delta i detta förfarande.

23 §

Med direktupphandling avses en upphandling utan krav på anbud i

viss form.

3 kap.

1 §

Denna lag ska tillämpas på kontrakt vilkas värde beräknas uppgå till

minst de belopp (tröskelvärden) som Europeiska kommissionen vid varje tid
har beslutat eller lämnat meddelande om, om kontraktet avser

1. a) varor som upphandlas av en central statlig myndighet, i fråga om

sådana myndigheter inom försvarsområdet dock endast då kontraktet avser
produkter som anges i bilaga V till Europaparlamentets och rådets direktiv
2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid
offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster, senast
ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr 2083/2005,

1. b) tjänster som upphandlas av en central statlig myndighet, om inte

annat följer av andra stycket,

2. varor och tjänster i andra fall än som avses i 1, eller
3. byggentreprenader.
Vid upphandling som görs av en central statlig myndighet tillämpas

samma tröskelvärde som gäller enligt första stycket 2, om upphandlingen
avser

1. sådana forsknings- och utvecklingstjänster som omfattas av kategori 8 i

bilaga 2,

2. sådana telekommunikationstjänster i kategori 5 i bilaga 2, vilkas

referensnummer i CPV-nomenklaturen motsvarar referensnumren CPC
7524, 7525 och 7526, eller

3. sådana tjänster som anges i bilaga 3 (B-tjänster).

background image

4

SFS 2010:571

Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling tröskelvärdena i

euro och svenska kronor samt en förteckning över de försvarsprodukter som
avses i första stycket 1. a).

Särskilda bestämmelser om tröskelvärden vid projekttävlingar finns i

14 kap. 2 och 3 §§.

Värdet av kontraktet ska beräknas exklusive mervärdesskatt.

2 §

Denna lag ska tillämpas på kontrakt som upphandlas av någon annan

än en upphandlande myndighet eller av en upphandlande myndighet för
någon annans räkning, om mer än hälften av kostnaden för kontraktet täcks
av direkta bidrag från en upphandlande myndighet och kontraktets värde
beräknas uppgå till minst de belopp (tröskelvärden) som Europeiska
kommissionen vid varje tid har beslutat eller lämnat meddelande om, om
kontraktet avser

1. en byggentreprenad som gäller uppförande av sjukhus, anläggningar för

sport, rekreation och fritid, skol- eller universitetsbyggnader eller byggnader
för administrationsändamål, eller

2. tjänster som har samband med en byggentreprenad som avses i 1.
Den upphandlande myndighet som lämnar ett sådant bidrag ska se till att

bestämmelserna i denna lag tillämpas om kontraktet upphandlas av någon
annan än myndigheten.

Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling tröskelvärdena i

euro och svenska kronor.

4 kap.

Öppet, selektivt och förhandlat förfarande samt konkurrenspräglad
dialog

1 §

Vid offentlig upphandling ska öppet eller selektivt förfarande an-

vändas.

Förhandlat förfarande med eller utan föregående annonsering får dock an-

vändas under de förutsättningar och på det sätt som anges i 2–9 §§.

Konkurrenspräglad dialog får användas under de förutsättningar och på

det sätt som anges i 10–21 §§.

2 §

Förhandlat förfarande med föregående annonsering får användas

1. om de anbud som lämnats vid ett öppet eller ett selektivt förfarande el-

ler vid en konkurrenspräglad dialog är ogiltiga eller inte kan godtas med
hänsyn till vad som föreskrivs i

a) 1 kap. 10 § andra stycket om att juridiska personer i vissa fall ska upp-

ge namn och yrkeskvalifikationer på personer som ska utföra en tjänst som
omfattas av upphandlingen,

b) 6 kap. 9 § andra och fjärde styckena om att otillåtna alternativa anbud

inte får beaktas respektive att endast alternativa anbud som uppfyller ställda
minimikrav får beaktas,

c) 6 kap. 11 § om att en anbudsgivare ska ange hur stor del som kan

komma att läggas ut på tredje man,

background image

5

SFS 2010:571

d) 6 kap. 12 § andra stycket om att anbudsgivare och anbudssökande ska

bekräfta att hänsyn tagits till bestämmelserna om arbetarskydd och arbets-
villkor vid utformning av anbudet,

e) 9 kap. 8 § andra stycket om att en leverantör ska förtydliga och

komplettera handlingar som getts in,

f) 10 kap. om uteslutning av leverantörer,
g) 11 kap. om kontroll av leverantörers lämplighet och val av leverantörer

m.m., eller

h) 12 kap. om tilldelning av kontrakt,
2. om det som ska upphandlas är av sådant slag eller förenat med sådana

risker att det på grund av särskilda omständigheter inte går att ange något
totalpris i förväg,

3. för finansiella och intellektuella tjänster som är av sådan art att det inte

går att utarbeta tillräckligt exakt förfrågningsunderlag för att kunna genom-
föra upphandlingen genom att välja det bästa anbudet enligt bestämmelserna
för öppna eller selektiva förfaranden, eller

4. för byggentreprenad, som endast har forsknings-, provnings- eller

utvecklingsändamål och som inte syftar till vinst eller till att täcka forsk-
nings- och utvecklingskostnader.

Första stycket 1 gäller bara om villkoren för kontraktet i förhållande till

den tidigare upphandlingen inte ändras väsentligt.

4 §

En upphandlande myndighet får i annonsen eller i förfrågnings-

underlaget ange att förhandlat förfarande med föregående annonsering ska
äga rum i successiva steg för att minska det antal anbud som förhandlingen
ska omfatta. Därvid ska de tilldelningskriterier tillämpas som anges i annon-
sen om upphandlingen, i förfrågningsunderlaget eller i det beskrivande
dokumentet. Det slutliga antalet anbud ska alltid vara så stort att effektiv
konkurrens uppnås, under förutsättning att det finns ett tillräckligt antal
lämpliga anbudssökande eller anbudsgivare.

5 §

En upphandlande myndighet får använda förhandlat förfarande utan

föregående annonsering vid tilldelning av kontrakt som avser bygg-
entreprenader, varor och tjänster om

1. det vid ett öppet eller selektivt förfarande inte lämnats några anbuds-

ansökningar eller inte lämnats några anbud eller inte lämnats några lämpliga
anbud och de ursprungliga villkoren för kontraktet inte ändrats väsentligt,

2. det som ska upphandlas av tekniska eller konstnärliga skäl eller på

grund av ensamrätt kan fullgöras av endast en viss leverantör, eller

3. det är absolut nödvändigt att tilldela kontraktet, men synnerlig brådska,

orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses av den upphandlande
myndigheten gör det omöjligt att hålla tidsfristerna vid öppet, selektivt eller
förhandlat förfarande med föregående annonsering.

Om Europeiska kommissionen begär det, ska den upphandlande myndig-

heten i en rapport till kommissionen redovisa sådana ärenden där be-
stämmelsen i första stycket 1 har tillämpats av myndigheten.

6 §

I de fall som avses i 2 § 1 får en upphandlande myndighet avstå från

att annonsera om upphandling, om den i ett förhandlat förfarande bjuder in

background image

6

SFS 2010:571

endast anbudsgivare som uppfyller kraven i 10 och 11 kap. och som i ett
föregående öppet eller selektivt förfarande eller i en föregående konkurrens-
präglad dialog har lämnat anbud som uppfyller de formella kraven vid
upphandlingen. I förfarandet får inte andra än sådana anbudsgivare delta.

Konkurrenspräglad dialog

Förutsättningar

10 §

En upphandlande myndighet får använda sig av konkurrenspräglad

dialog vid tilldelning av ett särskilt komplicerat kontrakt och då öppet eller
selektivt upphandlingsförfarande inte medger tilldelning av kontraktet.

11 §

Ett kontrakt anses som särskilt komplicerat, om det inte rimligen kan

krävas av en upphandlande myndighet att den ska kunna

1. definiera de prestanda- eller funktionskrav enligt 6 kap. 3 § som kan

tillgodose myndighetens behov eller med vilka dess mål kan uppnås, eller

2. ange den rättsliga eller finansiella utformningen av ett projekt.

Annonsering

12 §

Om en upphandlande myndighet avser att använda sig av en kon-

kurrenspräglad dialog, ska den i en annons ange detta. I annonsen eller i ett
beskrivande dokument ska myndigheten ange sina behov och krav.

Inledande av dialog

13 §

Den upphandlande myndigheten ska inleda en dialog med de

anbudssökande som har valts ut med tillämpning av 10 och 11 kap.

Dialogens syfte ska vara att identifiera och bestämma hur den upp-

handlande myndighetens behov bäst kan tillgodoses. Under dialogen får
myndigheten diskutera alla aspekter av kontraktet med de utvalda anbuds-
sökandena, för att nå fram till en eller flera lösningar som kan tillgodose
myndighetens behov och utgöra grunden för de anbud som de utvalda
anbudssökandena bjuds in att lämna.

Genomförande av dialogen

14 §

Den upphandlande myndigheten får bestämma att dialogen ska ge-

nomföras i successiva steg för att begränsa antalet lösningar som ska disku-
teras under dialogen. I så fall ska det anges i annonsen eller i det beskrivande
dokumentet.

15 §

Den upphandlande myndigheten ska fortsätta dialogen fram till dess

att myndigheten har funnit den eller de lösningar som tillgodoser myndig-
hetens behov. Dialogen ska därefter förklaras avslutad och de deltagande an-
budssökandena ska snarast möjligt skriftligen underrättas om detta.

background image

7

SFS 2010:571

Uppmaning att lämna slutgiltiga anbud

16 §

När en underrättelse har lämnats enligt 15 §, ska den upphandlande

myndigheten uppmana de deltagande anbudssökandena att lämna sina slut-
giltiga anbud på grundval av den eller de lösningar som har lagts fram och
preciserats under dialogen. Anbuden ska innehålla alla de faktorer och vill-
kor som är nödvändiga för projektets genomförande.

Klarläggande och precisering av anbud

17 §

Den upphandlande myndigheten får uppmana en deltagande anbuds-

givare att klarlägga och precisera sitt anbud.

Sådana åtgärder eller kompletterande upplysningar får dock inte leda till

att grundläggande delar av anbudet eller inbjudan att lämna anbud ändras så
att det snedvrider konkurrensen eller leder till diskriminering.

Värdering av anbud

18 §

Den upphandlande myndigheten ska värdera anbuden på grundval av

tilldelningskriterierna. Tilldelningskriterierna ska anges i annonsen eller i
det beskrivande dokumentet.

19 §

Den upphandlande myndigheten ska anta det anbud som är det eko-

nomiskt mest fördelaktiga.

Precisering av anbud eller bekräftande av åtaganden

20 §

Den upphandlande myndigheten får uppmana den anbudsgivare vars

anbud har identifierats som det ekonomiskt mest fördelaktiga att precisera
vissa aspekter i anbudet eller att bekräfta åtaganden som anges där.

En sådan precisering eller ett sådant bekräftande får dock inte leda till
1. att väsentliga delar av anbudet eller inbjudan ändras,
2. att konkurrensen snedvrids, eller
3. diskriminering.

Priser eller betalning till deltagare

21 §

Den upphandlande myndigheten får bestämma att priser eller be-

talning ska ges till deltagarna i dialogen.

Inköpscentraler

22 §

En upphandlande myndighet får anskaffa byggentreprenader, varor

och tjänster med hjälp av en inköpscentral.

background image

8

SFS 2010:571

5 a kap. Elektronisk auktion

Tillämpningsområdet

1 §

En upphandlande myndighet får, om förfrågningsunderlaget kan fast-

ställas med tillräcklig grad av exakthet, som en avslutande del av ett upp-
handlingsförfarande genomföra en elektronisk auktion vid

1. öppet förfarande,
2. selektivt förfarande,
3. ett sådant förhandlat förfarande som får användas i det fall som avses i

4 kap. 2 § 1,

4. förnyad konkurrensutsättning inom ett ramavtal enligt 5 kap. 7 §,
5. förenklat förfarande, och
6. urvalsförfarande.

2 §

Den elektroniska auktionen ska möjliggöra en rangordning på grund av

automatiska utvärderingsmetoder och ska grundas på

1. priser, när kontraktet ska tilldelas den leverantör som erbjudit det lägsta

priset, eller

2. priser eller nya värden på de delar av anbuden som angetts i för-

frågningsunderlaget, när kontraktet ska tilldelas den leverantör som har
lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

3 §

Om elektronisk auktion kommer att användas, ska den upphandlande

myndigheten ange det i annonsen om upphandling.

Förfrågningsunderlag

4 §

Av förfrågningsunderlaget ska bl.a. framgå

1. de delar av anbuden, vars värden kan kvantifieras och uttryckas i siffror

eller procenttal, som kommer att vara föremål för den elektroniska
auktionen,

2. de eventuella gränserna för de värden som kan presenteras, baserade på

en bedömning av specifikationerna för föremålet för upphandlingen,

3. vilka uppgifter som kommer att göras tillgängliga för anbudsgivarna

under den elektroniska auktionen och när detta kommer att ske,

4. relevanta uppgifter om genomförandet av den elektroniska auktionen,
5. på vilka villkor anbudsgivarna kan lämna anbud, däribland de minsta

skillnader mellan anbuden som kan ha bestämts, och

6. relevanta uppgifter om den elektroniska utrustning som används och

om anslutningen till denna utrustning.

Första utvärdering av anbud

5 §

Innan en upphandlande myndighet inleder en elektronisk auktion, ska

myndigheten genomföra en första fullständig utvärdering av anbuden i en-
lighet med tilldelningskriterierna och den fastställda viktningen för dessa.

background image

9

SFS 2010:571

Inbjudan att lämna nya priser eller värden m.m.

6 §

Alla anbudsgivare som har lämnat godtagbara anbud ska bjudas in

med elektroniska medel att lämna nya priser eller värden.

En inbjudan ska innehålla alla relevanta upplysningar för individuell

anslutning till den elektroniska utrustning som används och uppgift om vid
vilken tidpunkt den elektroniska auktionen kommer att inledas, genomföras
och avslutas.

7 §

Vid tilldelning av kontrakt på grundval av det ekonomiskt mest för-

delaktiga anbudet ska inbjudan åtföljas av resultatet av en fullständig be-
dömning av den berörda anbudsgivarens anbud som gjorts i enlighet med
viktningen av tilldelningskriterierna.

8 §

I inbjudan ska anges den matematiska formel som används för att vid

den elektroniska auktionen automatiskt bestämma rangordningen med hän-
syn till de nya priser och nya värden som lämnas under auktionen.

Den matematiska formeln ska innefatta den i annonsen eller i för-

frågningsunderlaget angivna viktningen av alla de kriterier som fastställts
för att bestämma vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga. Om
kriterieviktningen angetts som intervall ska dessa i förväg fastställas till ett
bestämt värde.

Om alternativa anbud är tillåtna ska separata formler ges för varje anbud.

9 §

Den elektroniska auktionen får inte inledas tidigare än två arbetsdagar

efter den dag då inbjudan har skickats ut.

10 §

Den elektroniska auktionen får genomföras i flera på varandra

följande etapper.

Upplysningar till anbudsgivarna

11 §

Under varje etapp i en elektronisk auktion ska den upphandlande

myndigheten omedelbart meddela varje anbudsgivare tillräckliga upp-
lysningar för att de ska ha kännedom om sin plats i rangordningen.

Den upphandlande myndigheten får också lämna andra upplysningar om

priser eller värden, under förutsättning att detta har angetts i förfrågnings-
underlaget.

Den upphandlande myndigheten får lämna upplysningar om antalet

deltagare i den elektroniska auktionen.

Avslutande av en elektronisk auktion

12 §

En elektronisk auktion ska avslutas av den upphandlande myn-

digheten

1. vid den tidpunkt då auktionen enligt inbjudan att delta i auktionen ska

avslutas,

2. när det inte längre lämnas några nya priser eller nya värden som

motsvarar angivna krav på minsta skillnader, eller

background image

10

SFS 2010:571

3. då det antal auktionsetapper som fastställts i inbjudan att delta i

auktionen har genomförts.

I det fall som avses i första stycket 2 ska den upphandlande myndigheten i

inbjudan att delta i auktionen ange hur långt efter det att den har tagit emot
det sista budet som den kommer att avsluta auktionen.

I det fall som avses i första stycket 3 ska tidsplanen för varje etapp i

auktionen anges i inbjudan att delta i auktionen.

13 §

När den elektroniska auktionen har avslutats, ska den upphandlande

myndigheten tilldela kontraktet på grundval av resultatet av den elektroniska
auktionen.

7 kap.

3 §

En upphandlande myndighet som har tilldelat ett kontrakt eller ingått

ett ramavtal ska till Europeiska kommissionen skicka en annons om upp-
handlingsresultatet senast 48 dagar efter det att kontraktet tilldelats eller
ramavtalet ingåtts (efterannonsering).

Bestämmelserna i första stycket gäller inte för tilldelning av kontrakt som

görs med stöd av ett ramavtal som ingåtts i enlighet med denna lag.

Annonsering vid förhandsinsyn

4 §

En upphandlande myndighet som avser att tilldela ett kontrakt genom

förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt 4 kap. 5–9 §§ får
skicka en annons om sin avsikt till Europeiska kommissionen (för-
handsinsyn).

8 kap.

Tidsfrister vid selektivt förfarande, konkurrenspräglad dialog och
förhandlat förfarande med föregående annonsering

3 §

Vid selektivt förfarande, konkurrenspräglad dialog och förhandlat för-

farande med föregående annonsering ska tidsfristen för att komma in med
anbudsansökningar vara minst 37 dagar från den dag då annonsen om upp-
handling skickades för publicering.

Vid selektivt förfarande ska tidsfristen för att komma in med anbud vara

minst 40 dagar från den dag då en inbjudan enligt 10 § skickades till utvalda
anbudssökande.

Det som anges i första och andra styckena gäller om inte något annat

följer av 4–8 §§.

5 §

Om en annons utarbetas och skickas med elektroniska medel, får

tidsfristerna enligt 2 och 4 §§ för att komma in med anbud vid öppet för-
farande och tidsfristen enligt 3 § första stycket för att komma in med
anbudsansökningar vid selektivt förfarande, konkurrenspräglad dialog eller
förhandlat förfarande med föregående annonsering, förkortas med sju dagar.

background image

11

SFS 2010:571

6 §

Tidsfristerna för att komma in med anbud vid öppet och selektivt

förfarande får, utöver vad som följer av 5 §, förkortas med fem dagar, om
den upphandlande myndigheten med elektroniska medel ger fri, direkt och
fullständig tillgång till hela förfrågningsunderlaget från den dag då
annonsen om upphandlingen skickades till Europeiska kommissionen för
publicering. Den Internetadress där förfrågningsunderlaget finns tillgängligt
ska anges i annonsen.

Inbjudan att komma in med anbud, att förhandla eller att föra dialog

Skriftlig inbjudan att komma in med anbud, att förhandla eller att föra
dialog vid selektivt respektive förhandlat förfarande eller konkurrens-
präglad dialog

10 §

Vid selektivt förfarande, konkurrenspräglad dialog och förhandlat

förfarande med föregående annonsering ska en upphandlande myndighet vid
ett och samma tillfälle skicka en skriftlig inbjudan till samtliga utvalda
anbudssökande att komma in med anbud, att delta i dialogen eller att för-
handla.

En inbjudan ska innehålla förfrågningsunderlaget eller, i förekommande

fall, det beskrivande dokumentet. Om förfrågningsunderlaget eller det
beskrivande dokumentet är direkt tillgängligt med elektroniska medel, är det
dock tillräckligt att inbjudan innehåller en uppgift om var underlaget hålls
tillgängligt.

En inbjudan ska dessutom innehålla minst uppgift om
1. tidsfristen för att begära kompletterande handlingar, om det är aktuellt,

samt belopp och betalningssätt, om det ska betalas en avgift för hand-
lingarna,

2. sista dag för att ta emot anbud samt till vilken adress anbudet ska

skickas och på vilket eller vilka språk det ska skrivas, eller, vid konkurrens-
präglad dialog, uppgift om dag och plats för dialogens början samt om det
eller de språk som ska användas,

3. en hänvisning till annonsen om upphandlingen,
4. vilka handlingar som ska bifogas,
5. den inbördes viktningen av kriterierna för tilldelning av kontrakt eller

kriteriernas prioritetsordning, om dessa upplysningar inte framgår av
annonsen om upphandling, det beskrivande dokumentet eller av för-
frågningsunderlaget, och

6. övriga uppgifter av betydelse för upphandlingen.

Om någon annan än den upphandlande myndigheten ska lämna ut för-
frågningsunderlaget eller det beskrivande dokumentet

11 §

Om någon annan än den upphandlande myndigheten på begäran ska

lämna ut hela eller delar av förfrågningsunderlaget, det beskrivande doku-
mentet eller de kompletterande handlingarna, ska adressen anges i inbjudan.
Om en tidsfrist gäller för en sådan begäran och om en avgift ska betalas för
de begärda handlingarna, ska upplysning om fristen och avgiften samt betal-
ningsvillkor anges i inbjudan.

background image

12

SFS 2010:571

De begärda handlingarna ska skickas till leverantörerna så snart som möj-

ligt efter det att begäran har tagits emot.

Tillhandahållande av kompletterande handlingar och upplysningar vid
selektivt och förhandlat förfarande samt konkurrenspräglad dialog

12 §

Den upphandlande myndigheten ska vid selektivt och förhandlat för-

farande samt vid konkurrenspräglad dialog lämna ut kompletterande upplys-
ningar om förfrågningsunderlaget, det beskrivande dokumentet eller kom-
pletterande handlingar senast sex dagar före angiven sista dag för att komma
in med anbud, förutsatt att sådana upplysningar begärts i god tid.

Vid påskyndat förfarande enligt 8 § andra stycket ska denna tidsfrist vara

fyra dagar.

9 kap.

1 §

Anbudsansökningar och anbud ska lämnas skriftligen om inte något

annat följer av tredje stycket.

En upphandlande myndighet får bestämma att anbudsansökningar och

anbud ska lämnas med ett elektroniskt medel eller på något annat sätt.

Myndigheten får tillåta att en anbudsansökan görs per telefon.
Myndigheten ska i en annons ange hur anbudsansökningar får lämnas och

i en annons eller ett förfrågningsunderlag ange hur anbud får lämnas.

9 §

En upphandlande myndighet ska snarast möjligt skriftligen underrätta

anbudssökandena och anbudsgivarna om de beslut som har fattats om att
sluta ett ramavtal eller att tilldela ett kontrakt och om skälen för besluten. I
underrättelsen ska myndigheten ange den period under vilken avtal enligt
16 kap. 6 § inte får ingås (avtalsspärr).

En skriftlig underrättelse ska snarast möjligt lämnas till anbudssökandena

och anbudsgivarna även när en upphandlande myndighet beslutar att avbryta
en upphandling för vilken det har gått ut inbjudan att lämna anbud samt vid
beslut att göra om upphandlingen. I underrättelsen ska skälen för beslutet
anges.

12 §

En upphandlande myndighet ska för varje upphandling upprätta ett

protokoll där bl.a. ska framgå skälen till att

1. ett anbud som ansetts vara onormalt lågt förkastats,
2. ett kontrakt eller ramavtal inte tilldelats en leverantör, och
3. förhandlat förfarande enligt bestämmelserna i 4 kap. 2–8 §§ tillämpats.
En upphandlande myndighet är skyldig att på Europeiska kommissionens

begäran sända protokollet eller huvuddragen i det till kommissionen.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om vad ett protokoll ska

innehålla.

background image

13

SFS 2010:571

10 kap.

2 §

En leverantör får uteslutas från att delta i en upphandling, om

leverantören

1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är före-

mål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är
underkastad näringsförbud,

2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångs-

förvaltning, ackord eller annat liknande förfarande,

3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkes-

utövningen,

4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upp-

handlande myndigheten kan visa detta,

5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter

eller skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker, eller

6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplys-

ningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av bestäm-
melserna i 10 eller 11 kap.

Är leverantören en juridisk person, får leverantören uteslutas om en före-

trädare för den juridiska personen har dömts för brott som avses i första
stycket 3 eller gjort sig skyldig till sådant fel som avses i första stycket 4.

Myndigheten får, utom i de fall som avses i 4 §, begära att en leverantör

visar att det inte finns någon grund för att utesluta leverantören med stöd av
första stycket 1, 2, 3 eller 5.

4 §

Vid kontroll av om en leverantör har fullgjort sina åligganden avseende

socialförsäkringsavgifter eller skatt i Sverige enligt 2 § första stycket 5 ska
den upphandlande myndigheten inhämta uppgifter om detta från behörig
myndighet.

11 kap.

3 §

Vid selektivt förfarande, förhandlat förfarande med föregående

annonsering och konkurrenspräglad dialog får den upphandlande myndig-
heten begränsa antalet anbudssökande som den kommer att bjuda in att
lämna anbud, förhandla med eller inleda en dialog med.

Den upphandlande myndigheten ska i annonsen ange
1. vilka kriterier eller regler som den kommer att tillämpa vid valet av

anbudssökande, och

2. det lägsta antal anbudssökande som kommer att bjudas in och, om ett

högsta antal kommer att bjudas in, detta antal.

4 §

Antalet anbudssökande som bjuds in att delta vid ett selektivt

förfarande, vid ett förhandlat förfarande med föregående annonsering eller
vid en konkurrenspräglad dialog ska vara tillräckligt stort för att en effektiv
konkurrens ska kunna uppnås. Antalet anbudssökande som bjuds in att delta
vid ett selektivt förfarande får inte vara mindre än fem och vid förhandlat
förfarande med föregående annonsering eller vid en konkurrenspräglad
dialog inte mindre än tre.

background image

14

SFS 2010:571

15 §

Om en upphandlande myndighet i de fall som avses i 11 § andra

stycket 7 kräver att få tillgång till ett av ett oberoende organ upprättat
certifikat som intygar att leverantören uppfyller vissa miljölednings-
standarder, ska myndigheten hänvisa till förordning (EG) nr 761/2001 av
den 19 mars 2001 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenska-
pens miljölednings- och miljöredovisningsordning (EMAS) eller till
miljöledningsstandarder som bygger på relevanta europeiska eller inter-
nationella standarder. Miljöledningsstandarderna ska vara certifierade av
organ som uppfyller unionslagstiftningen eller internationella standarder för
certifiering.

Myndigheten ska godta likvärdiga intyg från andra organ som är

etablerade inom EES. Den ska även godta andra bevis på likvärdiga miljö-
ledningsåtgärder som lämnas av leverantörer.

Begränsad kontroll

17 §

En upphandlande myndighet får begränsa kontrollen av sådana hand-

lingar som rör leverantörens lämplighet till de anbudssökande och anbuds-
givare som anges i andra och tredje styckena. Leverantören ska ges skälig
tid att komma in med de begärda handlingarna.

I ett öppet förfarande ska uppgifterna enligt första stycket begäras in och

kontrolleras när det gäller den eller de anbudsgivare som myndigheten avser
att tilldela kontraktet eller ramavtalet. Kontrollen ska göras innan an-
budsgivarna underrättas om tilldelningsbeslutet enligt 9 kap. 9 § första
stycket.

I ett selektivt eller förhandlat förfarande eller vid en konkurrenspräglad

dialog ska uppgifterna enligt första stycket begäras in och kontrolleras när
det gäller de anbudssökande som myndigheten avser att bjuda in att lämna
anbud respektive att förhandla.

12 kap.

2 §

Den upphandlande myndigheten ska ange hur sådana kriterier som

avses i 1 § andra stycket kommer att viktas inbördes vid bedömningen av
vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga. Kriterieviktningen
får anges som intervall med en lämplig största tillåtna spridning.

Om det enligt den upphandlande myndigheten inte är möjligt att ange

viktningen av de olika kriterierna, ska dessa anges i fallande prioritets-
ordning.

Viktningen av kriterierna eller kriteriernas prioritetsordning ska anges i
1. annonsen om upphandlingen,
2. förfrågningsunderlaget,
3. en inbjudan att lämna anbud eller att delta i förhandlingar, eller i
4. det beskrivande dokumentet.

4 §

Om en upphandlande myndighet finner att ett anbud är onormalt lågt

på grund av att anbudsgivaren har fått statligt stöd, får myndigheten begära
en förklaring av anbudsgivaren. Kan anbudsgivaren inte efter en sådan be-
gäran och inom en skälig tidsfrist som angetts av den upphandlande myn-

background image

15

SFS 2010:571

digheten visa att det är fråga om ett med EUF-fördraget förenligt stöd, får
anbudet förkastas.

En upphandlande myndighet som förkastar ett anbud enligt första stycket

ska underrätta Europeiska kommissionen om det.

13 kap.

1 §

Om inte något annat följer av 1 kap. tillämpas bestämmelserna i

detta kapitel vid upphandling av en byggkoncession, om kontraktet har
ett värde som uppgår till minst det belopp (tröskelvärde) som Europeiska
kommissionen vid varje tid har beslutat eller lämnat meddelande om.
Värdet ska beräknas enligt de regler för byggentreprenader som gäller
enligt 3 kap. 3–5, 7 och 8 §§.

Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling tröskelvärdena i

euro och svenska kronor.

5 §

Om den som tilldelas en byggkoncession inte är en upphandlande

myndighet, ska kontraktet innehålla villkor om att koncessionshavaren, om
han avser att tilldela tredje man ett byggentreprenadkontrakt, som uppgår till
det värde (tröskelvärde) som Europeiska kommissionen vid varje tid har
beslutat eller lämnat meddelande om, ska annonsera sådan upphandling och
ange tidsfrister enligt andra och tredje styckena.

Annonseringen ska ske enligt föreskrifterna i 7 kap. 1 §. Annonsering

krävs dock inte i sådana fall då en upphandlande myndighet enligt 4 kap.
5 eller 8 § har fått använda förhandlat förfarande utan föregående annon-
sering.

Tidsfrister för att komma in med anbudsansökningar och anbud ska anges

enligt 8 kap. 3 §. Tidsfrister får förkortas enligt 8 kap. 5 och 6 §§ och
förlängas enligt 8 kap. 7 §.

Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling tröskelvärdena i

euro och svenska kronor.

14 kap.

2 §

Tröskelvärdet vid projekttävlingar är de värden som Europeiska

kommissionen vid varje tid har beslutat eller lämnat meddelande om, om
tävlingen

1. anordnas av en central statlig myndighet,
2. a) anordnas av en annan upphandlande myndighet, eller
2. b) anordnas av alla upphandlande myndigheter och avser sådana forsk-

nings- och utvecklingstjänster som omfattas av kategori 8 i bilaga 2
(A-tjänster), telekommunikationstjänster i kategori 5 i bilagan, vilkas
positioner i CPV-nomenklaturen motsvarar referensnumren CPC 7524, 7525
och 7526 eller sådana tjänster som anges i bilaga 3 (B-tjänster).

Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling tröskelvärdena i

euro och svenska kronor.

background image

16

SFS 2010:571

15 kap.

2 §

Vid offentlig upphandling enligt detta kapitel tillämpas även

– 1 kap. (lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna be-

stämmelser),

– 2 kap. (definitioner),
– 4 kap. 22 § (inköpscentraler),
– 5 kap. (ramavtal), utom såvitt avser 5 kap. 5 § beträffande kravet på

minst tre leverantörer för sådana ramavtal som omfattas av 5 kap. 6 §,

– 6 kap. 4 § (uppgifter om ursprung, tillverkning m.m.),
– 6 kap. 7 § (miljömärken),
– 6 kap. 13 § (särskilda villkor för fullgörande av kontrakt),
– 8 kap. 11 § (om någon annan än den upphandlande myndigheten ska

lämna ut förfrågningsunderlaget eller det beskrivande dokumentet),

– 8 kap. 12 § (tillhandahållande av kompletterande handlingar och upp-

lysningar vid selektivt och förhandlat förfarande samt konkurrenspräglad
dialog),

– 11 kap. 6 § (krav på registrering),
– 13 kap. (byggkoncessioner),
– 16 kap. (avtalsspärr, överprövning och skadestånd),
– 17 kap. (upphandlingsskadeavgift), och
– 18 kap. (tillsyn).
Vidare tillämpas bestämmelserna om konkurrenspräglad dialog i 4 kap.

1 § tredje stycket, 4, 6 och 10–21 §§, 8 kap. 3 § första stycket, 5 och 10 §§
samt 11 kap. 3 och 4 §§.

Vid offentlig upphandling som avser tjänster som anges i bilaga 3 (B-

tjänster) tillämpas även 6 kap. 1–3, 5, 6 och 8 §§, när värdet av kontraktet
uppgår till minst tillämpligt tröskelvärde i 3 kap.

En upphandlande myndighet får publicera annonser om upphandlingar på

det sätt som gäller för upphandlingar enligt 7 kap.

3 §

En offentlig upphandling enligt detta kapitel ska göras genom

förenklat förfarande eller urvalsförfarande.

Direktupphandling får dock användas om kontraktets värde uppgår till

högst 15 procent av det tröskelvärde som avses i 3 kap. 1 § första stycket 2
och andra stycket. Vidare får direktupphandling användas i tillämplig
omfattning i de fall förutsättningarna för förhandlat förfarande utan före-
gående annonsering som avses i 4 kap. 5–9 §§ är uppfyllda eller om det
finns synnerliga skäl.

Konkurrenspräglad dialog får, i enlighet med 2 §, användas om inte

förenklat förfarande eller urvalsförfarande medger tilldelning av kontrakt.

Beräkning av värdet av ett kontrakt

3 a §

Värdet av ett kontrakt ska uppskattas till det totala belopp som ska

betalas enligt kontraktet. En upphandling får inte delas upp i syfte att kring-
gå bestämmelserna i denna lag.

Vid beräkningen ska options- och förlängningsklausuler beaktas som om

de utnyttjats.

background image

17

SFS 2010:571

Vid beräkningen ska den upphandlande myndigheten beakta direkt-

upphandlingar av samma slag gjorda av myndigheten under räkenskapsåret.

Annonsering

4 §

Vid förenklat förfarande ska den upphandlande myndigheten begära

anbud genom annons i en elektronisk databas, som är allmänt tillgänglig,
eller genom annons i annan form som möjliggör effektiv konkurrens.

Vid urvalsförfarande ska den upphandlande myndigheten publicera en

ansökningsinbjudan genom en annons i en elektronisk databas, som är
allmänt tillgänglig. Myndigheten får i sin inbjudan ange det antal leve-
rantörer som den avser att bjuda in. Antalet ska bestämmas med hänsyn till
arten av det som ska upphandlas och vara tillräckligt stort för att effektiv
konkurrens ska uppnås.

Innehåll i en annons m.m.

5 §

En annons om upphandling enligt 4 § ska innehålla uppgift om före-

målet för upphandlingen och kontaktuppgifter till den upphandlande myn-
digheten.

Vid förenklat förfarande ska det dessutom framgå
1. hur anbud får lämnas,
2. den dag då anbud senast ska ha kommit in, och
3. den dag till och med vilken anbudet ska vara bindande.
Vid urvalsförfarande ska annonsen med ansökningsinbjudan innehålla

uppgift om

1. hur en anbudsansökan får lämnas, och
2. den dag ansökan senast ska ha kommit in.

Annonsering vid förhandsinsyn

5 a §

En upphandlande myndighet som avser att tilldela ett kontrakt

genom direktupphandling enligt 3 § andra stycket får annonsera sin avsikt i
en elektronisk databas som är allmänt tillgänglig (förhandsinsyn).

Regeringen meddelar föreskrifter om innehållet i en annons om

förhandsinsyn.

9 §

Anbudssökande och anbudsgivare ska ges skälig tid att komma in med

ansökningar respektive anbud. Tiden för att komma in med anbuds-
ansökningar får dock aldrig vara kortare än tio dagar från den dag då ansök-
ningsinbjudan blev publicerad enligt 4 § andra stycket.

13 a §

Vid kontroll av om en leverantör har fullgjort sina åligganden av-

seende socialförsäkringsavgifter eller skatt i Sverige enligt 10 kap. 2 § första
stycket 5 ska den upphandlande myndigheten inhämta uppgifter om detta
från behörig myndighet.

background image

18

SFS 2010:571

Begränsad kontroll

13 b §

En upphandlande myndighet får begränsa kontrollen av sådana

handlingar som rör leverantörens lämplighet till de anbudssökande och
anbudsgivare som anges i andra och tredje styckena. Leverantören ska ges
skälig tid att komma in med de begärda handlingarna.

I ett förenklat förfarande ska uppgifterna enligt första stycket begäras in

och kontrolleras när det gäller den eller de anbudsgivare som myndigheten
avser att bjuda in till förhandling eller, om ingen förhandling sker, den eller
de anbudsgivare som myndigheten avser tilldela kontraktet eller ramavtalet.
Kontrollen ska göras innan anbudsgivarna bjuds in till förhandling
respektive underrättas om tilldelningsbeslutet enligt 19 §.

I ett urvalsförfarande eller vid en konkurrenspräglad dialog ska upp-

gifterna enligt första stycket begäras in och kontrolleras när det gäller de
anbudssökande som myndigheten avser att bjuda in att lämna anbud
respektive att förhandla.

15 §

En upphandlande myndighet ska pröva alla de anbudsansökningar

och anbud som har kommit in i rätt tid, om inte något annat följer av 13 §.

Tillgång till andra företags kapacitet

15 a §

En leverantör får vid behov när det gäller ett visst kontrakt åberopa

andra företags kapacitet. Leverantören ska genom att tillhandahålla ett
åtagande från de andra företagen eller på annat sätt visa att leverantören
kommer att förfoga över nödvändiga resurser när kontraktet ska fullgöras.

17 §

En upphandlande myndighet får förkasta ett anbud om den finner att

priset är onormalt lågt. Anbudet får dock förkastas först sedan myndigheten
skriftligen begärt en förklaring till det låga anbudet och inte fått
tillfredsställande svar.

18 §

En upphandlande myndighet ska anteckna skälen för sina beslut och

annat av betydelse vid upphandlingen. Detta gäller dock inte vid tilldelning
av kontrakt vilkas värde uppgår till högst det i 3 § andra stycket angivna
värdet.

19 §

Vid förenklat förfarande och urvalsförfarande ska den upphandlande

myndigheten snarast möjligt skriftligen underrätta anbudssökandena och
anbudsgivarna om de beslut som avses i 9 kap. 9 § och lämna sådana
upplysningar som avses i 9 kap. 10 §.

Vid direktupphandling och vid tilldelning av kontrakt som avses i 1 kap.

2 § andra stycket 3 och 4 ska den upphandlande myndigheten, när beslut om
leverantör och anbud fattats, underrätta anbudsgivarna om beslutet snarast
möjligt.

En anbudsgivare är bunden av sitt anbud även om anbudsgivaren har fått

sådan underrättelse eller sådana upplysningar som avses i första stycket.

background image

19

SFS 2010:571

21 §

Om ett kontrakt som avser tjänster enligt bilaga 3 (B-tjänster) uppgår

till minst tillämpligt tröskelvärde i 3 kap., ska den upphandlande myndig-
heten senast inom 48 dagar efter det att kontraktet tilldelats meddela Europe-
iska kommissionen om det.

Undantag vid upphandling som rör rikets säkerhet m.m.

22 §

I fråga om upphandling som avses i 1 kap. 2 § andra stycket 3 och 4

får regeringen i enskilda fall besluta om

1. undantag från bestämmelserna om annonsering i detta kapitel, och
2. de undantag i övrigt från bestämmelserna i detta kapitel som är nöd-

vändiga med hänsyn till försvars- och säkerhetspolitiska intressen.

Försvarets materielverk får besluta om sådana undantag som avses i första

stycket om upphandlingen

1. avser tillägg till en upphandling där regeringen tidigare beslutat om

undantag med stöd av första stycket,

2. avser varor, tjänster eller byggentreprenader inom ramen för en av

Sverige träffad internationell överenskommelse om mellanstatlig samverkan
i fråga om försörjning av varor, tjänster eller byggentreprenader, eller

3. har ett värde som understiger 25 000 000 kronor.
Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt och Säkerhetspolisen får besluta

om sådana undantag som avses i första stycket om upphandlingens värde
understiger 5 000 000 kronor.

23 §

Bestämmelserna i 14 kap. 1 § första stycket, 4 och 6–9 §§ gäller även

för projekttävlingar som understiger tröskelvärdet i 14 kap. 2 §, om
tävlingens värde uppgår till högst det i 3 § andra stycket angivna värdet.

Vid anordnande av projekttävlingar ska 3 § tillämpas. En projekttävling

ska annonseras enligt 4 eller 5 §.

Om ett kontrakt enligt tävlingsreglerna ska tilldelas vinnaren eller en av

vinnarna, ska vinnaren respektive vinnarna bjudas in att delta i för-
handlingar.

16 kap. Avtalsspärr, överprövning och skadestånd

Ansökan om överprövning

1 §

En leverantör som anser sig ha lidit eller kunna komma att lida skada

får i en framställning till allmän förvaltningsdomstol ansöka om åtgärd
enligt 5 eller 15 § (ansökan om överprövning).

Behörig domstol

2 §

En ansökan om överprövning ska göras hos den förvaltningsrätt i vars

domkrets den upphandlande myndigheten har sin hemvist.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

background image

20

SFS 2010:571

Förbud mot överklagande

3 §

Ett beslut som denna lag är tillämplig på får inte överklagas med stöd

av 10 kap. kommunallagen (1991:900).

Interimistiska beslut

4 §

I fall då avtalsspärr enligt 6, 8 eller 9 § inte gäller får rätten besluta att

den upphandlande myndigheten inte får ingå avtal innan något annat har
bestämts. Rätten får också besluta att, till dess något annat har bestämts, ett
avtal inte får fullgöras.

Rätten får avstå från att fatta interimistiska beslut enligt första stycket, om

den skada eller olägenhet som åtgärden skulle medföra kan bedömas vara
större än skadan för leverantören.

Regler om interimistiskt beslut vid förlängd avtalsspärr finns i 9 §.

Överprövning av en upphandling

5 §

Om den upphandlande myndigheten har brutit mot de grundläggande

principerna i 1 kap. 9 § eller någon annan bestämmelse i denna lag och detta
har medfört att leverantören har lidit eller kan komma att lida skada, ska
rätten besluta att upphandlingen ska göras om eller att den får avslutas först
sedan rättelse har gjorts.

Avtalsspärr

6 §

Om en upphandlande myndighet är skyldig att skicka en underrättelse

om tilldelningsbeslut enligt 9 kap. 9 § första stycket eller 15 kap. 19 § och
underrättelsen har skickats med ett elektroniskt medel, får den upphandlande
myndigheten inte ingå avtal (avtalsspärr) förrän tio dagar har gått från det att
underrättelsen skickades.

Om underrättelsen har skickats på annat sätt än med ett elektroniskt medel

till en eller flera anbudssökande eller anbudsgivare, får avtal inte ingås
förrän 15 dagar har gått från utskickandet.

Om en upphandlande myndighet i underrättelsen har angett en längre

avtalsspärr än den föreskrivna minimifristen, får avtal inte ingås förrän efter
utgången av den angivna perioden.

Undantag från avtalsspärr

7 §

Avtalsspärr gäller inte

1. vid tilldelning av kontrakt som avses i 1 kap. 2 § andra stycket 3 eller 4,

om undantag har beslutats med stöd av 15 kap. 22 §,

2. vid tilldelning av kontrakt efter upphandling utan föregående annon-

sering med stöd av 4 kap. 5–9 §§,

3. vid tilldelning av kontrakt på grund av ramavtal enligt 5 kap. 7 §, eller
4. vid direktupphandling enligt 15 kap. 3 § andra stycket.

background image

21

SFS 2010:571

Avtalsspärr vid förhandsinsyn

8 §

Vid förhandsinsyn enligt 7 kap. 4 § eller 15 kap. 5 a § får den upp-

handlande myndigheten inte ingå avtal förrän tio dagar har gått från det att
annonsen om förhandsinsyn publicerats.

Förlängd avtalsspärr

9 §

Om en ansökan om överprövning av en upphandling har gjorts, fort-

sätter avtalsspärr enligt 6 eller 8 § att gälla under handläggningen i förvalt-
ningsrätten (förlängd avtalsspärr).

Rätten får besluta att någon förlängd avtalsspärr inte ska gälla.

Tiodagarsfrist

10 §

När en förlängd avtalsspärr gäller enligt 9 §, får den upphandlande

myndigheten inte ingå avtal förrän tio dagar har gått från det att förvalt-
ningsrätten har avgjort målet.

När en förvaltningsrätt eller en kammarrätt har fattat ett beslut enligt 4 §,

får avtal inte ingås förrän tio dagar har gått från det att domstolen har avgjort
målet eller upphävt beslutet.

När Regeringsrätten har fattat ett beslut enligt 4 § och beslutat att återför-

visa målet till lägre instans, får avtal inte ingås förrän tio dagar har gått från
beslutet om återförvisning.

Rätten får besluta att någon tiodagarsfrist inte ska gälla.

Tidsfrister för ansökan om överprövning av en upphandling

11 §

En ansökan om överprövning av en upphandling ska ha kommit in till

förvaltningsrätten före utgången av sådan avtalsspärr som avses i 6 eller 8 §.

12 §

En ansökan om överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling

ska ha kommit in till förvaltningsrätten innan tio dagar har gått från det att
den upphandlande myndigheten med ett elektroniskt medel har skickat en
underrättelse om beslutet och angett skälen för detta.

Om underrättelsen har skickats på annat sätt än med ett elektroniskt medel

till en eller flera anbudssökande eller anbudsgivare, ska en ansökan om
överprövning ha kommit in till förvaltningsrätten innan 15 dagar har gått
från utskickandet.

När överprövning av en upphandling inte längre får ske

13 §

Överprövning av en upphandling får inte ske efter det att avtal

har slutits mellan den upphandlande myndigheten och en leverantör.

14 §

Om den upphandlande myndigheten under pågående överprövning av

en upphandling ingår ett avtal i strid med 4, 6, 8, 9 eller 10 §, ska rätten, på
yrkande av leverantören, överpröva avtalets giltighet i enlighet med 15–
17 §§.

background image

22

SFS 2010:571

Överprövning av ett avtals giltighet

15 §

Rätten ska besluta att ett avtal som har slutits mellan en upphand-

lande myndighet och en leverantör är ogiltigt, om avtalet har slutits

1. utan föregående annonsering enligt 7 kap. 1 eller 2 §, 13 kap. 2 eller

5 §, 14 kap. 5 § eller 15 kap. 4 eller 6 §, eller

2. enligt ett förfarande i 5 kap. 7 § utan att de villkor har följts som

framgår av den paragrafen eller av det ramavtal som ligger till grund för det
nya anbudsförfarandet och detta har medfört att leverantören har lidit eller
kan komma att lida skada.

Ett avtal ska också förklaras ogiltigt, om det har slutits i strid med ett

interimistiskt beslut enligt 4 §, bestämmelserna om avtalsspärr i 6, 8 eller
9 §, tiodagarsfristen i 10 § eller om avtalet har slutits före en underrättelse
om tilldelningsbeslut enligt 9 kap. 9 § första stycket eller 15 kap. 19 §. För
ogiltighet i sådana fall krävs dessutom att de grundläggande principerna i
1 kap. 9 § eller någon annan bestämmelse i denna lag har överträtts och detta
har medfört att leverantören har lidit eller kan komma att lida skada.

När ett avtal inte får ogiltigförklaras

16 §

Om det finns tvingande hänsyn till ett allmänintresse, ska rätten

besluta att avtalet får bestå trots att förutsättningarna för ogiltighet enligt
15 § är uppfyllda.

17 §

Bestämmelserna om ogiltighet i 15 § ska inte tillämpas

1. på avtal som har slutits av en upphandlande myndighet med stöd av

ramavtal enligt 5 kap. 7 §, om den upphandlande myndigheten skickat en
underrättelse om tilldelningsbeslutet enligt 9 kap. 9 § första stycket, samt
iakttagit en avtalsspärr enligt 6 §, eller

2. om en upphandlande myndighet genom förhandsinsyn enligt 7 kap. 4 §

eller 15 kap. 5 a § har meddelat sin avsikt att upphandla och har iakttagit
avtalsspärren vid förhandsinsyn enligt 8 §.

Tidsfrister för ansökan om överprövning av ett avtals giltighet

18 §

En ansökan om överprövning av ett avtals giltighet ska, om inte annat

följer av andra stycket, ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex
månader från det att avtalet slöts.

Ansökan ska dock ha kommit in till förvaltningsrätten innan 30 dagar har

gått från det att

1. Europeiska kommissionen har publicerat en annons enligt 7 kap. 3 §

eller ett meddelande enligt 15 kap. 21 §, eller

2. den upphandlande myndigheten skriftligen har underrättat anbuds-

sökandena och anbudsgivarna om att avtalet har slutits samt har lämnat en
sammanfattning av sådana upplysningar som avses i 9 kap. 10 §.

background image

23

SFS 2010:571

Beräkning av vissa tider

19 §

Vid beräkningen av längden av en avtalsspärr samt av tiodagarsfrister

enligt 10 § och tidsfrister för ansökan om överprövning ska 2 § lagen
(1930:173) om beräkning av lagstadgad tid tillämpas.

Skadestånd

20 §

En upphandlande myndighet som inte har följt bestämmelserna i

denna lag ska ersätta därigenom uppkommen skada för en leverantör.

Rätten till skadestånd inbegriper ersättning till en anbudssökande eller

anbudsgivare som har deltagit i en offentlig upphandling och som har haft
kostnader för att förbereda anbud och i övrigt delta i upphandlingen, om
åsidosättandet av bestämmelserna i denna lag menligt har påverkat hans
eller hennes möjligheter att tilldelas kontraktet.

21 §

Talan om skadestånd ska väckas vid allmän domstol inom ett år från

den tidpunkt då avtal har slutits mellan den upphandlande myndigheten och
en leverantör eller har förklarats ogiltigt enligt 15 § genom ett avgörande
som har vunnit laga kraft. Väcks inte talan i tid, är rätten till skadestånd
förlorad.

17 kap. Upphandlingsskadeavgift

Allmänna bestämmelser om upphandlingsskadeavgift

1 §

Allmän förvaltningsdomstol får besluta att en upphandlande myndig-

het ska betala en särskild avgift (upphandlingsskadeavgift) om

1. allmän förvaltningsdomstol i ett avgörande som har vunnit laga kraft

fastställt att ett avtal får bestå, trots att det har slutits i strid med be-
stämmelserna om avtalsspärr i 16 kap. 6, 8 eller 9 §,

2. allmän förvaltningsdomstol i ett avgörande som har vunnit laga kraft

fastställt att ett avtal får bestå av tvingande hänsyn till ett allmänintresse
enligt 16 kap. 16 §, eller

3. myndigheten har slutit avtal med en leverantör utan föregående

annonsering enligt 7 kap. 1 eller 2 §, 13 kap. 2 eller 5 §, 14 kap. 5 § eller,
15 kap. 4 eller 6 §.

2 §

Tillsynsmyndigheten ska hos allmän förvaltningsdomstol ansöka om

att en upphandlande myndighet ska betala upphandlingsskadeavgift i de fall
som anges i 1 § 1 och 2.

Tillsynsmyndigheten får hos allmän förvaltningsdomstol ansöka om att en

upphandlande myndighet ska betala upphandlingsskadeavgift i de fall som
avses i 1 § 3.

background image

24

SFS 2010:571

Behörig domstol

3 §

En ansökan om att en upphandlande myndighet ska betala upp-

handlingsskadeavgift ska göras hos den förvaltningsrätt i vars domkrets den
upphandlande myndigheten har sin hemvist.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Avgiftens storlek

4 §

Upphandlingsskadeavgiften ska uppgå till lägst 10 000 kronor och

högst 10 000 000 kronor. Avgiften får inte överstiga tio procent av kon-
traktsvärdet.

Beräkningen av kontraktsvärdet ska ske enligt 3 kap. 3 och 4 §§ eller

15 kap. 3 a §.

5 §

Vid fastställande av upphandlingsskadeavgiftens storlek ska särskild

hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen är.

I ringa fall ska någon avgift inte beslutas. Avgiften får efterges, om det

finns synnerliga skäl.

Tidsfrister för ansökan om avgift

6 §

En ansökan om upphandlingsskadeavgift enligt 1 § 1 eller 2 ska ha

kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader från den tidpunkt då det
avgörande som ansökan grundas på har vunnit laga kraft.

7 §

När en ansökan om upphandlingsskadeavgift grundas på 1 § 3 och en

eller flera leverantörer har ansökt om överprövning av avtalets giltighet
inom de tidsfrister som anges i 16 kap. 18 §, får ansökan inte göras förrän
fristen har löpt ut och samtliga beslut med anledning av överprövningen har
vunnit laga kraft. Ansökan ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex
månader från den tidpunkt då samtliga beslut med anledning av överpröv-
ningen har vunnit laga kraft.

När ingen leverantör har ansökt om överprövning av avtalets giltighet

inom de tidsfrister som anges i 16 kap. 18 §, ska ansökan ha kommit in till
förvaltningsrätten inom ett år från det att avtalet slöts.

Betalning av avgift m.m.

8 §

Upphandlingsskadeavgiften tillfaller staten.

9 §

Upphandlingsskadeavgift ska betalas till tillsynsmyndigheten inom 30

dagar från det att avgörandet beträffande avgiften har vunnit laga kraft eller
inom den längre tid som anges i avgörandet.

Om avgiften inte betalas i tid, ska tillsynsmyndigheten lämna den

obetalda avgiften till indrivning. Bestämmelser om indrivning finns i lagen
(1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

background image

25

SFS 2010:571

10 §

En beslutad upphandlingsskadeavgift faller bort, om avgörandet

beträffande avgiften inte har kunnat verkställas inom fem år från det att
avgörandet har vunnit laga kraft.

18 kap. Tillsyn

Allmänna bestämmelser om tillsyn

1 §

Regeringen meddelar föreskrifter om vilken myndighet som utövar

tillsyn över den offentliga upphandlingen enligt denna lag.

2 §

Vid sin tillsyn får myndigheten inhämta alla nödvändiga upplysningar

för sin tillsynsverksamhet från upphandlande myndigheter eller den som kan
antas vara en upphandlande myndighet. Upplysningarna ska i första hand in-
hämtas genom skriftligt förfarande. Om det på grund av materialets omfång,
brådska eller något annat förhållande är lämpligare, får upplysningarna in-
hämtas genom besök hos den upphandlande myndigheten.

3 §

En upphandlande myndighet och den som kan antas vara en upp-

handlande myndighet är skyldig att tillhandahålla de upplysningar som
tillsynsmyndigheten begär för sin tillsyn.

Föreläggande

4 §

Om det behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna utöva sin tillsyn

enligt denna lag, får myndigheten förelägga en upphandlande myndighet
eller den som kan antas vara en upphandlande myndighet att lämna uppgift,
att visa upp en handling eller att lämna över en kopia av handlingen.

Ett föreläggande enligt första stycket får överklagas hos allmän förvalt-

ningsdomstol.

När ett föreläggande överklagas, är tillsynsmyndigheten motpart hos

allmän förvaltningsdomstol.

Behörig domstol

5 §

Tillsynsmyndighetens föreläggande enligt 4 § får överklagas hos den

förvaltningsrätt i vars domkrets den som föreläggandet riktar sig till har sin
hemvist.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 15 juli 2010.
2. Äldre bestämmelser gäller för upphandlingar som har påbörjats före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010