SFS 2010:573 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

100573.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 19 kap. 3 § offentlighets- och se-

kretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

19 kap.

3 §

Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till ärende om förvärv,

överlåtelse, upplåtelse eller användning av egendom, tjänst eller annan nyt-
tighet, om det kan antas att det allmänna lider skada om uppgiften röjs. Be-
greppet tjänst omfattar inte arbete som för en myndighets behov utförs av
dess egen eller någon annan myndighets personal, om det inte är fråga om ett
arbete som en myndighet i konkurrens med andra myndigheter eller enskilda
erbjuder sig att utföra.

Om ett ärende enligt första stycket rör upphandling, får uppgift som rör

anbud eller som rör motsvarande erbjudande inom en kommun, ett landsting
eller en myndighet eller mellan statliga myndigheter inte i något fall lämnas
till någon annan än den som har lämnat anbudet eller erbjudandet förrän alla
anbud eller erbjudanden offentliggörs eller beslut om leverantör och anbud
fattats eller ärendet dessförinnan har slutförts. Under en elektronisk auktion
får dock lämnas sådana uppgifter som avses i 5 a kap. 11 § lagen
(2007:1091) om offentlig upphandling eller 5 a kap. 11 § lagen (2007:1092)
om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.
Sekretessen enligt detta stycke gäller inte vid ett ansökningsförfarande enligt
lagen (2008:962) om valfrihetssystem.

Om ett ärende enligt första stycket rör försäljning av lös egendom för det

allmännas räkning, får uppgift som rör anbud eller som rör motsvarande er-
bjudande inom en kommun, ett landsting eller en myndighet eller mellan
statliga myndigheter inte i något fall lämnas till någon annan än den som har
lämnat anbudet eller erbjudandet förrän alla anbud eller erbjudanden offent-
liggörs eller avtal har slutits eller ärendet annars har slutförts.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Be-

träffande handling som anger villkoren i slutet avtal gäller sekretessen dock
längst till dess två år, eller hos statliga affärsverk och Försvarets materiel-
verk samt i kommunal affärsverksamhet fem år, har gått från det avtalet
slöts.

1 Prop. 2009/10:180, bet. 2009/10:FiU22, rskr. 2009/10:311.

SFS 2010:573

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

2

SFS 2010:573

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Denna lag träder i kraft den 15 juli 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)