SFS 2010:574 Förordning om ändring i förordningen (1956:296) om ersättning från staten i vissa fall vid ingripanden för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

100574.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1956:296) om
ersättning från staten i vissa fall vid ingripanden
för att förhindra spridning av en smittsam
sjukdom;

utfärdad den 3 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 1 och 8 §§ förordningen (1956:296) om ersätt-

ning från staten i vissa fall vid ingripanden för att förhindra spridning av en
smittsam sjukdom

1 ska ha följande lydelse.

1 §

2

Den som har drabbats av kostnader eller förluster till följd av ett ingri-

pande som en myndighet har gjort för att hindra spridning av en smittsam
sjukdom kan få ersättning från staten enligt denna förordning om ingripandet
skett enligt

1. smittskyddslagen (2004:168),
2. 9 kap. 15 § miljöbalken, eller
3. livsmedelslagen (2006:804).

8 §

3

Ersättning enligt denna förordning lämnas inte till den som avsiktligt

eller genom grov vårdslöshet själv har orsakat förlusten. Detsamma gäller
om någon medvetet har lämnat en oriktig uppgift till stöd för en ansökan om
ersättning.

Dessutom får bestämmas att ersättning inte ska lämnas eller att ersättning

ska lämnas med minskat belopp om en skadelidande i annat fall än som
avses i första stycket

1. har medverkat till skadan genom vållande eller försummelse,
2. inte har följt de föreskrifter som en myndighet har meddelat om vad den

skadelidande ska iaktta för att hindra spridningen av en smittsam sjukdom,

3. inte har iakttagit sådan hygienisk standard vid tiden för skadans upp-

komst eller närmast dessförinnan som skäligen kan fordras, eller

4. döms till ansvar enligt livsmedelslagen (2006:804).

1. Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2010.
2. Bestämmelsen i 1 § i sin nya lydelse tillämpas dock även på ingripan-

den enligt livsmedelslagen (2006:804) som har skett tidigare.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 1989:303.

2 Senaste lydelse 2004:256.

3 Senaste lydelse 1989:303.

SFS 2010:574

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

2

SFS 2010:574

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)