SFS 2010:581 Lag om ändring i lagen (2006:502) med vissa bestämmelser om förhandsavgörande från EG-domstolen

100581.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:502) med vissa
bestämmelser om förhandsavgörande från EG-
domstolen;

utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att rubriken till lagen (2006:502) med

vissa bestämmelser om förhandsavgörande från EG-domstolen samt 1 och
2 §§ ska ha följande lydelse.

Lag (2006:502) med vissa bestämmelser om förhandsavgörande
från Europeiska unionens domstol

1 §

Om en part i ett mål eller ärende vid en domstol eller myndighet, som

omfattas av skyldigheten att inhämta förhandsavgörande från Europeiska
unionens domstol, har yrkat att ett förhandsavgörande ska inhämtas eller på
annat sätt väckt frågan om en sådan åtgärd, ska domstolen eller
myndigheten, i de fall den beslutar att inte inhämta ett förhandsavgörande, i
sitt beslut ange skälen till detta.

Första stycket gäller inte vid tillämpningen av 58 eller 59 kap.

rättegångsbalken, 37 b eller 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) eller
42 § lagen (1996:242) om domstolsärenden.

2 §

En domstol ska eller får inhämta förhandsavgörande från Europeiska

unionens domstol om tolkningen av en bestämmelse i en internationell
överenskommelse, som Sverige har tillträtt och som har ingåtts inom ramen
för samarbete i Europeiska unionen, i den omfattning som Sverige enligt
överenskommelsen har åtagit sig att ålägga domstol sådan skyldighet eller
att ge domstol sådan behörighet.

Om en annan lag innehåller någon bestämmelse om domstols rätt eller

skyldighet att begära förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol,
gäller den bestämmelsen.

1 Prop. 2009/10:182, bet. 2009/10:JuU23, rskr. 2009/10:293.

SFS 2010:581

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

2

SFS 2010:581

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Regeringen ger i Svensk författningssamling till känna åtaganden enligt

första stycket och bestämmelser enligt andra stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

;