SFS 2010:582 Förordning om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

100582.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i strafföreläggandekungörelsen
(1970:60);

utfärdad den 3 juni 2010.

Regeringen föreskriver att det i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

1

ska införas en ny paragraf, 12 b §, av följande lydelse.

12 b §

Om offentlig försvarare är förordnad för en misstänkt som

godkänner ett strafföreläggande ska åklagaren underrätta den domstol som
har förordnat den offentliga försvararen om godkännandet. I samband med
detta ska åklagaren lämna de uppgifter i ärendet som kan ha betydelse för
återbetalningsskyldigheten för kostnaderna för den offentliga försvararen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1997:905.

SFS 2010:582

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010