SFS 2010:583 Förordning om ändring i förordningen (1995:105) om behörig myndighet för äkthetskontroll av domar och andra beslut av Europeiska gemenskaperna

100583.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:105) om behörig
myndighet för äkthetskontroll av domar och andra
beslut av Europeiska gemenskaperna;

utfärdad den 3 juni 2010.

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (1995:105) om

behörig myndighet för äkthetskontroll av domar och andra beslut av Europe-
iska gemenskaperna samt förordningen ska ha följande lydelse.

Förordning om behörig myndighet för äkthetskontroll av domar
och akter av Europeiska unionen och Europeiska atomenergi-
gemenskapen

1 §

Regeringen föreskriver

1 att Domstolsverket ska vara behörig svensk

myndighet för äkthetskontroll av domar och akter enligt artiklarna 280 och
299 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt artiklarna 18
tredje stycket, 159 och 164 i fördraget den 25 mars 1957 om upprättandet av
Europeiska atomenergigemenskapen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

1 Jfr SFS 1994:1501.

SFS 2010:583

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010