SFS 2010:584 Tillkännagivande enligt lagen (2006:502) med vissa bestämmelser om förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol

100584.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande
enligt lagen (2006:502) med vissa bestämmelser om
förhandsavgörande från Europeiska unionens
domstol;

beslutat den 3 juni 2010.

Regeringen ger till känna följande.
I 2 § lagen (2006:502) med vissa bestämmelser om förhandsavgörande

från Europeiska unionens domstol finns regler om svenska domstolars rätt
eller skyldighet att begära förhandsavgöranden från Europeiska unionens
domstol om tolkningen av bestämmelser i internationella överenskommelser
som Sverige har tillträtt och som har ingåtts inom ramen för Europeiska
unionen i den omfattning som Sverige har åtagit sig detta. Regeringen ska ge
till känna dels sådana åtaganden, dels bestämmelser i andra lagar om svensk
domstols rätt eller skyldighet att begära förhandsavgörande från Europeiska
unionens domstol. Följande finns att ge till känna.
_____________________________________________________________

�&taganden enligt 2 § första stycket i lagen
_____________________________________________________________

1. Konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå (Europol-

konventionen) och tilläggsprotokollet till den konventionen har trätt i kraft
den 1 oktober 1998. Sverige har i enlighet med artikel 2.2 b i tilläggs-
protokollet förklarat att varje svensk domstol får begära att Europeiska
unionens domstol meddelar ett förhandsavgörande i ett mål eller ärende som
uppkommit vid den svenska domstolen och som rör tolkningen av
Europolkonventionen, när domstolen anser att ett beslut i frågan är nödvän-
digt för att döma i saken. Konventionen och tilläggsprotokollet finns intagna
i S� 1999:26 och 1999:27. Europolkonventionen har den 1 januari 2010
ersatts av rådets beslut av den 6 april 2009 om inrättande av Europeiska
polisbyrån (Europol).

1

2. Konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella

intressen (bedrägerikonventionen), protokollet till denna konvention
(korruptionsprotokollet) samt protokollet om förhandsavgörande av Euro-
peiska gemenskapernas domstol angående tolkningen av bedrägeri-
konventionen och korruptionsprotokollet (domstolsprotokollet) har trätt i
kraft den 17 oktober 2002. Sverige har i enlighet med artikel 2.2 b i
domstolsprotokollet förklarat att varje svensk domstol får begära att
Europeiska unionens domstol meddelar ett förhandsavgörande i ett mål eller

1 EUT L 121, 15.5.2009, s. 37 (Celex 32009D0371)

SFS 2010:584

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

2

SFS 2010:584

ärende som uppkommit vid den svenska domstolen och som rör tolkningen
av bedrägerikonventionen eller korruptionsprotokollet, när domstolen anser
att ett beslut i frågan är nödvändigt för att döma i saken. Konventionen och
protokollen finns intagna i S� 1999:29, 1999:30 och 1999:31.

3. Konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål

(CIS-konventionen) och protokollet om förhandsavgörande av Europeiska
gemenskapernas domstol angående tolkningen av denna konvention har trätt i
kraft den 25 december 2005. Sverige har i enlighet med artikel 2.2 b i
protokollet förklarat att varje svensk domstol får begära att Europeiska
unionens domstol meddelar ett förhandsavgörande i ett mål eller ärende som
uppkommit vid den svenska domstolen och som rör tolkningen av CIS-
konventionen, när domstolen anser att ett beslut i frågan är nödvändigt för att
döma i saken. Konventionen och protokollet finns intagna i S� 1999:43 och
1999:44.
_____________________________________________________________

Bestämmelser enligt 2 § andra stycket i lagen
_____________________________________________________________

1. Konventionen den 27 september 1968 om domstols behörighet och om

verkställighet av domar på privaträttens område och tillträdes-
konventionerna den 9 oktober 1978, den 25 oktober 1982, den 25 maj 1989
och den 29 november 1996 (Brysselkonventionen) samt protokollet den
3 juni 1971 om EG-domstolens tolkning av Brysselkonventionen i dess
lydelse enligt nämnda tillträdeskonventioner har trätt i kraft i förhållande till
Sverige den 1 januari 1999. Konventionen och protokollet gäller som lag här
i landet. Enligt artikel 2.1 i protokollet har följande svenska domstolar rätt
att begära att Europeiska unionens domstol ska meddela ett förhands-
avgörande i en tolkningsfråga: Högsta domstolen, Regeringsrätten,
Arbetsdomstolen och Marknadsdomstolen. Enligt artikel 2.2 har alla dom-
stolar rätt att begära ett sådant förhandsavgörande när de utgör överinstans.
Av artikel 2.3 följer att Svea hovrätt har rätt att begära ett sådant
förhandsavgörande i fall som avses i artikel 37 i konventionen. I artikel 3 i
protokollet finns ytterligare bestämmelser om rätt och skyldighet att begära
förhandsavgörande. Konventionen och protokollet finns intagna i SFS
1998:358.

2. Lagen (1998:167) om tillämplig lag för avtalsförpliktelser, i fråga om

Romkonventionens protokoll, har trätt i kraft i förhållande till Sverige den 1
augusti 2004. Artiklarna 1�16 och 18�21 i konventionen om tillämplig lag
för avtalsförpliktelser (Romkonventionen) samt artiklarna 1�4 i det första
protokollet om Europeiska gemenskapernas domstols tolkning av Romkon-
ventionen gäller som lag här i landet med de anpassningar och ändringar
som har gjorts genom tillträdeskonventionerna den 10 april 1984, den 18
maj 1992, den 29 november 1996 och den 14 april 2005. Enligt artikel 2.a i
protokollet har följande svenska domstolar rätt att begära att Europeiska
unionens domstol ska meddela ett förhandsavgörande i en tolkningsfråga:
Högsta domstolen, Regeringsrätten, Arbetsdomstolen och Marknads-
domstolen. Av artikel 2.b följer att alla domstolar har rätt att begära ett
sådant förhandsavgörande när de utgör överinstans. Konventionen och
protokollet finns intagna i en bilaga till lagen.

background image

3

SFS 2010:584

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2006:1026) enligt la-

gen (2006:502) med vissa bestämmelser om förhandsavgörande från EG-
domstolen.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010