SFS 2010:585 Förordning om ändring i förordningen (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen

100585.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1989:773) med
instruktion för Rikspolisstyrelsen;

utfärdad den 10 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 29 § förordningen (1989:773) med instruktion

för Rikspolisstyrelsen

1 ska ha följande lydelse.

29 §

Rikspolischefen anställs genom beslut av regeringen för en bestämd

tid.

Överdirektören och rikskriminalchefen anställs genom beslut av reger-

ingen. Anställningarna får begränsas till att gälla tills vidare längst till en
viss tidpunkt.

Andra anställningar beslutar Rikspolisstyrelsen om.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2002:1051.

SFS 2010:585

Utkom från trycket
den 18 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010