SFS 2010:586 Förordning om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

100586.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:238) om
totalförsvarsplikt;

utfärdad den 3 juni 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1995:238) om totalför-

svarsplikt

dels att 3 kap. 1, 5–6 a §§, 4 kap. 1, 3 och 4 §§, 9 kap. 1 § samt rubriken

närmast före 3 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 4 kap. 10 §, samt

närmast före 4 kap. 10 § en ny rubrik av följande lydelse.

3 kap.

Skatteverket

1 §

1

Skatteverket ska före den 15 januari varje år lämna uppgifter till

Totalförsvarets pliktverk om varje svensk medborgare som är folkbokförd i
landet och som under året fyller 17 år.

5 §

2

Den eller de nämnder i ett landsting eller i en kommun som ansvarar

för verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funk-
tionshindrade samt chefsöverläkare vid en vårdinrättning där vård meddelas
med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen
(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, ska lämna uppgifter om varje svensk
medborgare som under året fyller 17 år och som den 15 mars

1. erhöll insats enligt 9 § 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eller 9 lagen om stöd och

service till vissa funktionshindrade, eller

2. var intagen på vårdinrättning med stöd av lagen om psykiatrisk tvångs-

vård eller lagen om rättspsykiatrisk vård.

Uppgifterna ska lämnas till Totalförsvarets pliktverk före den 1 april varje

år.

6 §

3

Statens institutionsstyrelse ska lämna uppgifter om varje svensk med-

borgare som under året fyller 17 år och som

1. med stöd av 3 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård

av unga den 15 mars var intagen vid ett hem som avses i 12 § den lagen, eller

1 Senaste lydelse 2006:1272.

2 Senaste lydelse 2006:1272.

3 Senaste lydelse 2006:1272.

SFS 2010:586

Utkom från trycket
den 18 juni 2010

background image

2

SFS 2010:586

2. med stöd av 32 kap. 5 § brottsbalken har dömts till sluten ungdomsvård

och som den 15 mars var intagen vid ett sådant hem som avses i 1.

Uppgifterna ska lämnas till Totalförsvarets pliktverk före den 1 april varje

år.

6 a §

4

Försäkringskassan ska lämna uppgifter om varje totalförsvarspliktig

som har sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381) om
allmän försäkring.

Försäkringskassan ska även lämna uppgifter om varje svensk medborgare

som under året fyller 17 år och som

1. har assistansersättning enligt lagen (1993:389) om assistansersättning,
2. det betalas vårdbidrag för enligt lagen (1998:703) om handikappersätt-

ning och vårdbidrag, eller

3. det betalas bidrag för enligt förordningen (1988:890) om bilstöd till

personer med funktionshinder.

Uppgifterna ska lämnas till Totalförsvarets pliktverk före den 1 april varje

år.

4 kap.

1 §

5

Om regeringen i enlighet med 1 kap. 3 a § lagen (1994:1809) om

totalförsvarsplikt har beslutat att totalförsvarspliktiga ska vara skyldiga att
genomgå mönstring, ska Totalförsvarets pliktverk kalla de totalförsvars-
pliktiga svenska medborgare till mönstring som bedöms ha förutsättningar
för att skrivas in enligt 3 kap. 1 § lagen om totalförsvarsplikt och som i
övrigt kan antas komma i fråga för sådan inskrivning.

Kallelse till mönstring ska ske senast det kalenderår den totalförsvarsplik-

tige fyller 19 år, om han eller hon inte vistas utomlands eller det finns andra
särskilda skäl att inte kalla honom eller henne.

3 §

För varje totalförsvarspliktig som har skrivits in i utbildningsreserven

ska det antecknas

1. i vilken befattningsgrupp han eller hon är placerad, och
2. om han eller hon har rätt att vara vapenfri.

4 §

Den som är medborgare även i en annan stat och inte är bosatt här får

skrivas in för värnplikt, civilplikt med längre grundutbildning än 60 dagar
eller i utbildningsreserven endast om han eller hon begär det.

Försvarsmakten

10 §

Försvarsmakten ska lämna uppgifter till Totalförsvarets pliktverk om

varje svensk medborgare som under året har genomgått militär utbildning
eller tjänstgjort inom Försvarsmakten.

Uppgifterna ska lämnas fortlöpande till Totalförsvarets pliktverk.

4 Senaste lydelse 2006:1272.

5 Senaste lydelse 2006:959.

background image

3

SFS 2010:586

9 kap.

1 §

6

Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (1994:1809) om

totalförsvarsplikt får meddelas, i fråga om

1. uppgiftsskyldighet enligt 3 kap. 14 § denna förordning, av Socialstyrel-

sen efter hörande av Totalförsvarets pliktverk,

2. grundutbildningens och repetitionsutbildningens längd och genom-

förande, av Försvarsmakten i fråga om värnplikt och sådan civilplikt som
ska fullgöras hos Försvarsmakten,

3. grundutbildningens och repetitionsutbildningens längd och genom-

förande, av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap efter hörande av
Socialstyrelsen samt de centrala myndigheter som anges i 4 kap. 5 § denna
förordning i fråga om civilplikt som ska fullgöras i det civila försvaret,

4. krigsplacering av totalförsvarspliktiga som ska fullgöra värnplikt och

civilplikt hos Försvarsmakten av denna,

5. krigsplacering av totalförsvarspliktiga som ska fullgöra civilplikt i det

civila försvaret, av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap efter
hörande av Socialstyrelsen samt de centrala myndigheter som anges i 4 kap.
5 § denna förordning,

6. hämtning, av Totalförsvarets pliktverk efter hörande av Rikspolisstyrel-

sen, och

7. upplysningsskyldighet enligt 6 kap. 5 § lagen om totalförsvarsplikt, av

Arbetsförmedlingen, och

8. övriga bestämmelser, av Totalförsvarets pliktverk.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

6 Senaste lydelse 2008:1090.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010