SFS 2010:587 Förordning om upphävande av förordningen (1995:240) om möjlighet för kvinnor att fullgöra värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning

100587.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1995:240) om
möjlighet för kvinnor att fullgöra värnplikt eller
civilplikt med längre grundutbildning;

utfärdad den 3 juni 2010.

Regeringen föreskriver att förordningen (1995:240) om möjlighet för

kvinnor att fullgöra värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning ska
upphöra att gälla vid utgången av juni 2010.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

SFS 2010:587

Utkom från trycket
den 18 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010