SFS 2010:588 Förordning om ändring i förordningen (2007:1263) med instruktion för Totalförsvarets pliktverk

100588.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1263) med
instruktion för Totalförsvarets pliktverk;

utfärdad den 3 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 1, 2, 5 och 10 §§ förordningen (2007:1263)

med instruktion för Totalförsvarets pliktverk ska ha följande lydelse.

1 §

Totalförsvarets pliktverk ansvarar för att myndigheter och andra som

har bemanningsansvar inom totalförsvaret får stöd och service i frågor avse-
ende bemanning med totalförsvarspliktiga som skrivs in för värnplikt eller
civilplikt. Stöd och service ska lämnas även till de bemanningsansvariga i
fråga om totalförsvarspliktigas tjänstgöring och om redovisning av annan
personal inom totalförsvaret.

På uppdrag av Försvarsmakten ska Totalförsvarets pliktverk tillhandahål-

la urvalstester av de som ansökt till militär utbildning inom Försvarsmakten.

Totalförsvarets pliktverk ska vidare mönstra, skriva in och krigsplacera

totalförsvarspliktiga enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.

2 §

Totalförsvarets pliktverk ska särskilt ansvara för att information om

vad lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt innebär sprids till den som
skriftligen lämnar uppgifter enligt 2 kap. 1 § lagen om totalförsvarsplikt.

5 §

Vid Totalförsvarets pliktverk ska det finnas ett insynsråd som består av

högst sju ledamöter.

10 §

Totalförsvarets pliktverk får ta ut avgifter för uppdrag som myndig-

heten åtagit sig enligt 1 § andra stycket eller 3 §. Detta gäller inte för upp-
gifter som avser inskrivning och krigsplacering i samband med inskrivning
eller i samband med grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalför-
svarsplikt.

Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifternas storlek.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

SFS 2010:588

Utkom från trycket
den 18 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010