SFS 2010:589 Förordning om ändring i förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal

100589.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:927) med
bestämmelser för Försvarsmaktens personal;

utfärdad den 3 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 2 och 3 §§ samt 4 kap. 2 § förordningen

(1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal ska ha följande
lydelse.

2 kap.

2 §

1

Den militära personalen består av följande grupper:

Försvarsmakten får meddela föreskrifter i fråga om undergrupper till

grupperna yrkesofficerare och reservofficerare.

1 Senaste lydelse 2009:5.

Grupp

Omfattar

1. Yrkesofficerare

Den som är anställd tills vidare som militär
tjänsteman i Försvarsmakten enligt officers-
förordningen (2007:1268) och som tjänstgör
kontinuerligt.

2. Reservofficerare

Den som är anställd tills vidare som militär
tjänsteman i Försvarsmakten enligt 18 eller
20 § officersförordningen (2007:1268) och
tjänstgör tidvis.

3. Anställda gruppbefäl,
soldater och sjömän

Den som är tidsbegränsat anställd eller tills-
vidareanställd som militär tjänsteman och
som tjänstgör kontinuerligt eller tidvis och
som inte är yrkes- eller reservofficerare.

4. Officersaspiranter

Den som är antagen till eller genomgår
grundläggande officersutbildning inom För-
svarsmakten eller utbildning som leder till
officersexamen vid Försvarshögskolan.

SFS 2010:589

Utkom från trycket
den 18 juni 2010

background image

2

SFS 2010:589

3 §

Om tjänstegrader och befordran finns bestämmelser i officersförord-

ningen (2007:1268). Försvarsmakten bestämmer villkoren för och beslutar
om befordran av militär personal som inte är anställd.

4 kap.

2 §

Soldaterinran ska ha följande lydelse.

”Du har nu påbörjat din militära utbildning och är en del av Försvars-

makten. Jag erinrar dig om vad detta innebär.

Det svenska försvaret garanterar Sveriges oberoende och fred. Det ska

värna vår demokrati, vår självständighet och vår frihet att själva utforma vår
rättsordning och vår kultur. Genom att hjälpa andra länder och deras med-
borgare bidrar vi till fred, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter i
vår omvärld. Samtidigt främjar vi vår egen säkerhet.

Du tillhör nu Försvarsmaktens personal och du utgör därmed del av dess

viktigaste resurs. Det är på oss som Försvarsmaktens förmåga slutligen
beror. Om vi blir angripna ska vi och övriga invånare tillsammans och med
våra gemensamma krafter med alla medel försvara vårt land och vår frihet.
När vi tjänstgör utomlands är vi representanter för Sverige med det ansvar
som detta innebär. Vi ska alltid göra vårt yttersta, oavsett uppgift och vårt
handlande ska präglas av de värderingar som vi är satta att försvara.

Som soldat i Försvarsmakten är du utvald att försvara vårt land och att

tjäna freden. Situationer kan uppstå då det är på dig allting hänger. Att du har
tillgodogjort dig din utbildning och har förmåga och vilja att utföra dina upp-
gifter är avgörande. Du ska ta ansvar för ditt handlande och vara ett före-
döme för andra. Inom Försvarsmakten kommer du alltid att vara del av en
grupp. Gruppens styrka är avgörande för vår förmåga att utföra de uppgifter
som åligger oss. Du ska främja sammanhållning och god anda och vara ett
stöd för dina kamrater. Kränkande behandling ska alltid motverkas och
respekten för de mänskliga rättigheterna upprätthållas.

Din insats är viktig och den behövs för Sverige. Jag välkomnar dig till

Försvarsmakten.”

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

5. Rekryter

Den som är antagen till eller genomgår militär
utbildning inom Försvarsmakten enligt för-
ordningen (2010:590) om grundläggande och
kompletterande militär utbildning inom För-
svarsmakten.

6. Totalförsvarspliktig
personal

Totalförsvarspliktiga som enligt lagen
(1994:1809) om totalförsvarsplikt har skrivits
in eller krigsplacerats för tjänstgöring i För-
svarsmakten och som inte tillhör någon av
grupperna under 1–5.

background image

3

SFS 2010:589

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010