SFS 2010:590 Förordning om grundläggande och kompletterande militär utbildning inom Försvarsmakten

100590.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om grundläggande och kompletterande militär
utbildning inom Försvarsmakten;

utfärdad den 3 juni 2010.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

I denna förordning finns bestämmelser om grundläggande militär

utbildning och kompletterande militär utbildning inom Försvarsmakten,
samt om förmåner och villkor för dem som är antagna till eller genomgår
sådan utbildning.

2 §

I denna förordning avses med

1. grundläggande militär utbildning: en allmän och grundläggande militär

utbildning inom Försvarsmakten,

2. kompletterande militär utbildning: militär utbildning inom Försvars-

makten vilken genomförs som komplement till grundläggande militär utbild-
ning, och

3. rekryt: den som har antagits till eller genomgår utbildning enligt denna

förordning.

Grundläggande militär utbildning

Antagning till och skiljande från utbildning

3 §

Försvarsmakten beslutar efter ansökan om antagning till grundläggan-

de militär utbildning. Samtliga beslut om antagning till grundläggande mili-
tär utbildning ska fattas vid samma enhet inom Försvarsmakten.

4 §

För att bli antagen till grundläggande militär utbildning krävs att den

sökande är svensk medborgare och har fyllt 18 år.

Försvarsmakten får meddela föreskrifter om ytterligare krav för antagning

till grundläggande militär utbildning.

5 §

Från grundläggande militär utbildning får den skiljas som

1. själv ansöker om det,
2. visar sig olämplig för fortsatt utbildning, eller
3. är frånvarande från utbildningen i sådan omfattning att han eller hon

inte kan tillgodogöra sig den.

SFS 2010:590

Utkom från trycket
den 18 juni 2010

background image

2

SFS 2010:590

Utbildningens innehåll

6 §

Den grundläggande militära utbildningen ska ge grundläggande mili-

tära färdigheter samt kunskaper om det svenska försvaret och dess syfte.

Försvarsmakten får meddela föreskrifter om innehållet i den grundläggan-

de militära utbildningen.

Ordnings- och bevakningsuppgifter får endast innefattas i utbildningen

om det är nödvändigt för att utbildningsmålen ska uppnås.

7 §

Den grundläggande militära utbildningen ska för varje rekryt lägst om-

fatta 65 utbildningsdagar och får som mest omfatta 90 utbildningsdagar.

Prövning och godkännande

8 §

Försvarsmakten beslutar om godkännande av rekryten efter genomförd

utbildning.

Försvarsmakten får meddela föreskrifter om vilka krav som ställs upp för

att godkännas.

Kompletterande militär utbildning

9 §

Försvarsmakten beslutar om antagning till kompletterande militär ut-

bildning. För antagning till kompletterande militär utbildning krävs att den
sökande har genomgått grundläggande militär utbildning. För skiljande från
kompletterande militär utbildning gäller 5 §.

10 §

Försvarsmakten får meddela föreskrifter om innehållet i komplette-

rande militär utbildning.

11 §

Kompletterande militär utbildning får för varje rekryt som mest

omfatta 62 utbildningsdagar.

Förmåner och rehabilitering

Förmåner

12 §

Den som genomgår utbildning enligt denna förordning har rätt till

ersättning.

Försvarsmakten får meddela föreskrifter om ersättningens storlek.

13 §

För den som genomgår utbildning enligt denna förordning gäller det

som anges om hälso- och sjukvård, fri tandvård, familjebidrag, ekonomiskt
stöd, begravningshjälp samt försäkringsskydd i 5�10 kap. förordningen
(1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga.

Rehabilitering

14 §

För den som genomgår utbildning enligt denna förordning gäller mot-

svarande bestämmelser om rehabilitering och ersättning till anhöriga som
anges i 8 kap. 6�11 §§ lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.

background image

3

SFS 2010:590

Ersättning efter avskiljande från utbildning

15 §

Den som enligt 5 § skiljs från utbildning enligt denna förordning får

ersättning från och med den dag utbildningen avbryts till och med den 30:e
dagen från det att beslutet om att skilja denne från utbildningen meddelades,
dock längst till och med den dag utbildningen skulle ha avslutats. Ersättning
betalas med belopp motsvarande den ersättning som rekryten hade vid skilj-
andet från utbildningen.

Medinflytande

16 §

Den som genomgår utbildning enligt denna förordning har rätt att utö-

va inflytande över utbildningen. Försvarsmakten ska verka för att rekryterna
tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och ska säker-
ställa att rekryterna får information om sin rätt att utöva inflytande över
utbildningen.

Vid enheter inom Försvarsmakten som bedriver utbildning av rekryter ska

det finnas personal som är ansvarig för frågor som rör rekryternas medinfly-
tande.

Personskadeskydd

17 §

I lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd och lagen

(1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m. finns bestämmelser
om rätt till ersättning för personskada för den som genomgår utbildning
enligt denna förordning.

Skydd för anställning

18 §

I lagen (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring

inom totalförsvaret m.m. finns bestämmelser om skydd för anställning för
den som genomgår utbildning enligt denna förordning.

�verklagande

19 §

Beslut om antagning till och skiljande från utbildning enligt denna

förordning får överklagas hos Statens överklagandenämnd. �verklagande-
nämndens beslut får inte överklagas.

Beslut om förmåner och villkor enligt 12, 13 och 15 §§ får överklagas hos

Statens överklagandenämnd. �verklagandenämndens beslut får inte över-
klagas.

20 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-

klagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om rehabi-
litering och ersättning till anhöriga enligt 14 § får dock inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010, då förordningen

(2009:4) om grundläggande militär utbildning ska upphöra att gälla.

background image

4

SFS 2010:590

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

2. Den som vid ikraftträdandet har antagits till, genomgår eller har ge-

nomgått utbildning enligt den upphävda förordningen, ska anses antagen en-
ligt denna förordning, och bestämmelserna i denna förordning ska tillämpas.

3. Den som vid ikraftträdandet genomgår grundutbildning för värnplikt

enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt ska anses antagen till utbild-
ning enligt denna förordning om han eller hon begär det.

4. Den som vid ikraftträdandet är inskriven för värnplikt men ännu inte

har genomgått grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvars-
plikt, ska anses antagen till utbildning enligt denna förordning om grundut-
bildningen var planerad att påbörjas senast den 31 december 2010 och han
eller hon begär det.

5. Den totala utbildningstiden för en rekryt som ska anses antagen med

stöd av punkterna 3 eller 4 får som mest omfatta 248 utbildningsdagar.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)