SFS 2010:591 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

100591.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:1134) om
belastningsregister;

utfärdad den 3 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 10, 15 och 20 §§ förordningen (1999:1134) om

belastningsregister ska ha följande lydelse.

10 §

1

Uppgifter ur belastningsregistret ska lämnas ut om det begärs av

1. det statsråd som är föredragande i ärenden enligt lagen (1991:572) om

särskild utlänningskontroll, i ärenden om utlämning för brott eller om nåd i
brottmål eller andra ärenden enligt 11 kap. 13 § regeringsformen, i ärenden
om upphävande av allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott
enligt utlänningslagen (2005:716), i ärenden om överförande av straffverk-
ställighet enligt lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verk-
ställighet av brottmålsdom eller i ärenden om anställning som domare eller
hyresråd eller den statsrådet bemyndigar, för utredning i ett sådant ärende
och i fråga om den som ärendet gäller,

2. chefen för Justitiedepartementet eller den han eller hon bemyndigar, om

utdraget behövs för att fullgöra en skyldighet Sverige har enligt en överens-
kommelse med en främmande stat,

3. en åklagarmyndighet, i ärenden där en prövning ska göras, i fråga om

den som prövningen gäller,

4. en polismyndighet i passärenden, tillståndsärenden och andra ärenden

där en lämplighetsprövning ska göras, i fråga om den som prövningen gäller,
samt i ärenden om anställning eller uppdrag vid myndigheten,

5. Tullverket i tillståndsärenden och andra ärenden där en lämplighets-

prövning ska göras enligt kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av
den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG)
nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen, samt i andra
tillståndsärenden och ärenden där en lämplighetsprövning ska göras i fråga
om den som prövningen gäller,

6. en länsstyrelse, i ärenden där länsstyrelsen enligt lag eller förordning

ska hämta in sådana uppgifter, i ärenden där länsstyrelsen ska göra en lämp-
lighetsprövning, i ärenden där länsstyrelsen ska pröva frågor om förbud mot
att ha djur eller om omhändertagande av djur, i ärenden om godkännande
och tillsyn enligt förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m. samt
i ärenden om godkännande av skyddsvakt enligt skyddsförordningen
(2010:523), i fråga om den som ärendet gäller,

1 Senaste lydelse 2009:1554.

SFS 2010:591

Utkom från trycket
den 18 juni 2010

background image

2

SFS 2010:591

7. Transportstyrelsen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighets-

prövning enligt lagen (1998:493) om trafikskolor och förordningen
(1998:978) om trafikskolor överväger att ge tillstånd eller godkänna samt i
ärenden om körkortstillstånd, körkort, traktorkort, taxiförarlegitimation, till-
stånd till yrkesmässig trafik, biluthyrning och transporttillstånd, i fråga om
den som ärendet gäller,

8. en myndighet som har rätt att besluta om frihetsberövande åtgärd enligt

lagarna om överlämnande eller utlämning för brott eller utlänningslagen, i
ärenden som rör en sådan åtgärd,

9. Kriminalvården, i fråga om den som myndigheten avser att anställa el-

ler anlita som

a) övervakare,
b) förtroendeman enligt lagen (1991:2041) om särskild personutredning i

brottmål, m.m. eller förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt,

c) personutredare enligt lagen om särskild personutredning i brottmål,

m.m.,

d) biträde enligt 6 § andra stycket lagen (1994:451) om intensivövervak-

ning med elektronisk kontroll, eller

e) kontrollör enligt 3 kap. 4 § förordningen (1998:642) om verkställighet

av frivårdspåföljder,

10. Kriminalvården, när uppgiften behövs för prövning av en fråga enligt

lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt, lagen (1976:371) om behandling
av häktade eller anhållna m.fl., lagen om intensivövervakning med elektro-
nisk kontroll eller lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m.,

11. Kriminalvårdsnämnden, när uppgiften behövs för prövning av en frå-

ga om villkorlig frigivning,

12. en övervakningsnämnd eller Kriminalvården, i ärenden om övervak-

ning, i fråga om den som ärendet gäller,

13. det statsråd som är föredragande i ärenden enligt lagen (2001:82) om

svenskt medborgarskap eller utlänningslagen i andra ärenden än som sägs i
1, eller den statsrådet bemyndigar, för utredning i ett sådant ärende, dels i
fråga om den som ärendet gäller, dels för utredning enligt 5 kap. 3 a § första
stycket 1 utlänningslagen i fråga om någon annan än den som ärendet gäller,

14. Försvarsmakten, i fråga om den som myndigheten avser att anställa i

utlandsstyrkan inom myndigheten,

15. Migrationsverket, i ärenden enligt lagen om svenskt medborgarskap

eller utlänningslagen, dels i fråga om den som ärendet gäller, dels för utred-
ning enligt 5 kap. 3 a § första stycket 1 utlänningslagen, i fråga om någon
annan än den som ärendet gäller,

16. Statens kriminaltekniska laboratorium, i ärenden om DNA-analys, i

fråga om den som ärendet gäller,

17. en passmyndighet utom riket i passärenden, i fråga om den som ären-

det gäller,

18. allmän domstol, i ärenden om omvandling enligt lagen (2006:45) om

omvandling av fängelse på livstid, i fråga om den som ärendet gäller,

19. Domstolsverket, i fråga om den som verket avser att anställa som no-

tarie,

20. Domarnämnden, i ärenden om anställning som domare eller hyresråd,

background image

3

SFS 2010:591

21. Kronofogdemyndigheten, i ärenden enligt 3 kap. lagen (2009:1427)

om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen, i
fråga om den som ärendet gäller, samt

22. en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen, i mål om upp-

hävande av allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott enligt
utlänningslagen, i fråga om den som ärendet gäller.

Vad som sägs i första stycket om en polismyndighet gäller även i fråga om

Rikspolisstyrelsen.

Uppgifter om annan än den som prövningen gäller enligt första stycket 13

eller 15 ska begränsas till uppgifter om påföljder för brott enligt 3, 4, 6 kap.,
16 kap. 10 a § brottsbalken eller uppgifter om besöksförbud.

15 §

2

Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 3, 4 eller 6 kap.,

8 kap. 1, 4, 5, 6 eller 7 §, 9 kap. 1, 3, 4, 6 eller 6 a §, 10 kap. 1 eller 3 §,
12 kap. 3 §, 13 kap., 14 kap. 1, 3 eller 6 §, 16 kap. 1, 2, 5 eller 8 §, 17, 18
eller 19 kap. brottsbalken, narkotikastrafflagen (1968:64), lagen (1991:1969)
om förbud mot vissa dopningsmedel, lagen (1999:42) om förbud mot vissa
hälsofarliga varor eller 9 kap. 1 eller 2 § vapenlagen (1996:67) eller dess
motsvarighet enligt äldre lag ska lämnas ut om det begärs av Totalförsvarets
pliktverk eller Försvarsmakten, i fråga om dels totalförsvarspliktiga som
skrivs in eller är inskrivna för värnplikt enligt lagen (1994:1809) om total-
försvarsplikt, dels de som Försvarsmakten avser att anta eller som är antagna
till militär utbildning inom myndigheten.

Om uppgifter om sådan brottslighet som avses i första stycket förekom-

mer ska också uppgifter om annan brottslighet som föranlett någon annan
påföljd än penningböter lämnas ut.

20 §

3

Transportstyrelsen får ha direktåtkomst till uppgifter ur belastnings-

registret i ärenden som rör körkortstillstånd, körkort, traktorkort, taxiförar-
legitimation, tillstånd till yrkesmässig trafik, biluthyrning och transport-
tillstånd.

En länsstyrelse får ha direktåtkomst till uppgifter ur belastningsregistret i

ärenden om godkännande och tillsyn av personal vid bevakningsföretag, i
ärenden om godkännande av skyddsvakt enligt skyddsförordningen
(2010:523) samt i ärenden enligt lagen (2001:82) om svenskt medborgar-
skap.

Direktåtkomsten ska begränsas till att endast gälla sådana uppgifter som

myndigheterna har rätt att få ut enligt denna förordning.

Denna förordning träder ikraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

2 Senaste lydelse 2004:96.

3 Senaste lydelse 2009:1431.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009